Lệnh del trong Windows

Lệnh del xóa một hoặc nhiều file. Lệnh này cũng giống như lệnh eraser.

Để biết ví dụ về cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần Ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh del

del [/p] [/f] [/s] [/q] [/a[:]<Attributes>] <Names>
erase [/p] [/f] [/s] [/q] [/a[:]<Attributes>] <Names>

Tham số

Tham sốMô tả
<Names>Chỉ định danh sách một hoặc nhiều file hoặc thư mục. Có thể sử dụng các ký tự đại diện để xóa nhiều file. Nếu một thư mục được chỉ định, tất cả các file trong thư mục sẽ bị xóa.
/pLời nhắc xác nhận trước khi xóa file được chỉ định.
/fBuộc xóa các file read-only (chỉ đọc).
/sXóa các file cụ thể khỏi thư mục hiện tại và tất cả các thư mục con. Hiển thị tên của các file khi chúng đang bị xóa.
/qChỉ định chế độ im lặng. Bạn không được nhắc việc xác nhận xóa.
/a[:]<Attributes>Xóa các file dựa trên các thuộc tính tệp sau:
r - File chỉ đọc
h - File ẩn
i - Không phải các file được lập chỉ mục nội dung
s - File hệ thống
a - File đã sẵn sàng để lưu trữ
l - Reparse point
- Tiền tố có nghĩa là 'không'
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Lưu ý

Thận trọng:

  • Nếu bạn sử dụng lệnh del để xóa một file từ ổ đĩa, bạn không thể thực hiện việc này.
  • Nếu bạn sử dụng /p, lệnh del sẽ hiển thị tên của một file và gửi thông báo sau:
`FileName, Delete (Y/N)?`

To confirm the deletion, press Y. To cancel the deletion and display the next file name (that is, if you specified a group of files), press N. To stop the **del** command, press CTRL+C.
  • Nếu bạn phần mở rộng lệnh, /s sẽ hiển thị tên của bất kỳ file nào không được tìm thấy, thay vì hiển thị tên của file đang bị xóa (tức là hành vi bị đảo ngược).
  • Nếu bạn chỉ định một thư mục trong Names, tất cả các file trong thư mục sẽ bị xóa. Ví dụ, lệnh sau xóa tất cả các file trong thư mục \Work:
del \work
  • Bạn có thể sử dụng ký tự đại diện (*?) để xóa nhiều file cùng một lúc. Tuy nhiên, để tránh xóa các file một cách vô thức, bạn nên thận trọng khi sử dụng ký tự đại diện với lệnh del. Ví dụ, nếu bạn gõ lệnh sau:
del *.*

Lệnh del sẽ hiển thị lời nhắc sau:

Are you sure (Y/N)?

Để xóa tất cả các file trong thư mục hiện tại, nhấn Y và sau đó nhấn ENTER. Để hủy xóa, nhấn N và sau đó nhấn ENTER.

Chú thích:

  • Trước khi bạn sử dụng ký tự đại diện với lệnh del, hãy sử dụng cùng ký tự đại diện với lệnh dir để liệt kê tất cả các file sẽ bị xóa.
  • Lệnh del, với các tham số khác nhau, có sẵn từ Recovery Console.

Ví dụ

Để xóa tất cả các file trong một thư mục có tên Test on drive C, hãy nhập một trong các tùy chọn sau:

del c:\test
del c:\test\*.*

Để xóa tất cả các file có phần mở rộng .bat từ thư mục hiện tại, hãy nhập:

del *.bak

Để xóa tất cả các file read-only (chỉ đọc) trong thư mục hiện tại, hãy nhập:

del /a:r *.*

Xem thêm:

Thứ Tư, 24/10/2018 17:47
52 👨 1.899
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản