Lệnh reg add trong Windows

Lệnh reg add giúp thêm các subkey hoặc entry mới vào registry. Để hiểu hơn về cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ ở bên dưới.

Cú pháp lệnh reg add

reg add <KeyName> [{/v ValueName | /ve}] [/t DataType] [/s Separator] [/d Data] [/f]

Tham số lệnh reg add

Tham số

Mô tả

<KeyName>

Chỉ định đường dẫn đầy đủ của subkey hoặc entry nào sẽ được thêm vào. Để chỉ định một máy tính từ xa, bạn hãy đính kèm cả tên máy tính (trong định dạng \\ <ComputerName>) như một phần của tham số KeyName. Ngoài ra, tham số KeyName cũng phải bao gồm một root key hợp lệ. Các root key hợp lệ cho máy tính cục bộ là: HKLM, HKCU, HKCR, HKU và HKCC. Nếu máy tính từ xa được chỉ định, các key gốc hợp lệ sẽ là HKLM và HKU.

/v <ValueName>

Chỉ định tên của entry registry sẽ được thêm vào dưới subkey được chỉ định.

/ve

Chỉ định rằng entry được thêm vào registry sẽ có giá trị rỗng (null value).

/t <Type>

Chỉ định dạng entry sẽ được thêm vào, phải là một trong các dạng sau:

REG_SZ

REG_MULTI_SZ

REG_DWORD_BIG_ENDIAN

REG_DWORD

REG_BINARY

REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN

REG_LINK

REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR

REG_EXPAND_SZ

/s <Separator>

Chỉ định ký tự được sử dụng để phân tách nhiều phiên bản dữ liệu khi kiểu dữ liệu REG_MULTI_SZ được chỉ định và nhiều entry cần được liệt kê.

/d <Data>

Chỉ định dữ liệu cho mục entry mới.

/f

Thêm mục register mà không cần gửi lời nhắc xác nhận.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh reg add

Lệnh reg này không yêu cầu xác nhận khi thêm subkey.

Bảng sau liệt kê các giá trị trả về trong quá trình thực thi lệnh reg add:

Giá trị

Ý nghĩa

0

Thành công

1

Thất bại

Đối với các key dạng REG_EXPAND_SZ, hãy sử dụng ký hiệu dấu mũ (^) với % " bên trong tham số /d.

Ví dụ lệnh reg add

Để thêm key HKLM\Software\MyCo trên máy tính từ xa có tên ABC, hãy gõ:

REG ADD \\ABC\HKLM\Software\MyCo

Để thêm một entry vào HKLM\Software\MyCo với một giá trị có dạng là REG_BINARY và dữ liệu là fe340ead, hãy gõ:

REG ADD HKLM\Software\MyCo /v Data /t REG_BINARY /d fe340ead

Để thêm mục registry đa giá trị vào HKLM\Software\MyCo với tên giá trị là MRU, dữ liệu dạng REG_MULTI_SZ và dữ liệu là fax\0mail\0\0, hãy nhập:

REG ADD HKLM\Software\MyCo /v MRU /t REG_MULTI_SZ /d fax\0mail\0\0

Để thêm một mục registry mở rộng cho HKLM\Software\MyCo với tên giá trị là Path, dữ liệu dạng REG_EXPAND_SZ và dữ liệu là % systemroot%, hãy nhập:

REG ADD HKLM\Software\MyCo /v Path /t REG_EXPAND_SZ /d ^%systemroot^%

Xem thêm:

Thứ Tư, 07/11/2018 17:39
53 👨 2.409
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản