Lệnh bitsadmin getnotifycmdline, getnotifyflags, getnotifyinterface

Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu về 3 lệnh: bitsadmin getnotifycmdline, bitsadmin getnotifyflags và bitsadmin getnotifyinterface trong Windows.

Lệnh bitsadmin getnotifycmdline

Lệnh bitsadmin getnotifycmdline truy xuất dòng lệnh được chạy khi việc truyền dữ liệu kết thúc.

Cú pháp

bitsadmin /GetNotifyCmdLine <Job>

Tham số

Tham sốVí dụ
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID

Ví dụ

Ví dụ sau truy xuất dòng lệnh được sử dụng bởi service khi nhiệm vụ có tên myDownloadJob hoàn thành.

C:\>bitsadmin /GetNotifyCmdLine myDownloadJob

Lệnh bitsadmin getnotifyflags

Lệnh bitsadmin getnotifyflags truy xuất các flag thông báo cho nhiệm vụ được chỉ định.

Cú pháp

bitsadmin /GetNotifyFlags <Job>

Tham số

Tham sốVí dụ
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID

Lưu ý

Nhiệm vụ có thể chứa một hoặc nhiều flag thông báo sau.

0x001Tạo sự kiện khi tất cả các file trong nhiệm vụ đã được chuyển.
0x002Tạo sự kiện khi xảy ra lỗi.
0x004Vô hiệu hóa thông báo.
0x008Tạo sự kiện khi nhiệm vụ được sửa đổi hoặc tiến trình truyền file được thực hiện.

Ví dụ

Ví dụ sau truy xuất các flag thông báo cho công việc có tên myDownloadJob.

C:\>bitsadmin /GetNotifyFlags myDownloadJob

Lệnh bitsadmin getnotifyinterface

Lệnh bitsadmin getnotifyinterface xác định xem chương trình khác đã đăng ký giao diện COM callback cho nhiệm vụ đã chỉ định chưa.

Cú pháp

bitsadmin /GetNotifyInterface <Job>

Tham số

Tham sốVí dụ
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID

Lưu ý

Lệnh sẽ hiển thị REGISTERED hoặc UNREGISTERED.

Chú thích: Không thể xác định chương trình đã đăng ký giao diện callback.

Ví dụ

Ví dụ sau truy xuất giao diện thông báo cho nhiệm vụ có tên myDownloadJob.

C:\>bitsadmin /GetNotifyInterface myDownloadJob

Xem thêm:

Thứ Hai, 08/10/2018 17:34
52 👨 191
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản