Lệnh perfmon trong Windows

Khởi động Windows Reliability and Performance Monitor trong một chế độ độc lập cụ thể.

Cú pháp lệnh perfmon

perfmon </res|report|rel|sys>

Tham số lệnh perfmon

Tham số

Mô tả

/res

Bắt đầu chế độ xem tài nguyên (Resource View).

/report

Khởi động System Diagnostics Data Collector Set và hiển thị báo cáo kết quả.

/rel

Khởi động Reliability Monitor.

/sys

Khởi động Performance Monitor.


Xem thêm

Thứ Bảy, 06/10/2018 08:45
52 👨 476
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản