Lệnh rem trong Windows

Lệnh rem giúp ghi nhận xét (chú giải) trong một file batch hoặc CONFIG.SYS. Nếu không có nhận xét nào được chỉ định, lệnh rem sẽ thêm một khoảng trắng dọc. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ ở bên dưới.

Cú pháp lệnh rem

rem [<Comment>]

Tham số lệnh rem

Tham số

Mô tả

<Comment>

Chỉ định chuỗi ký tự để đính kèm làm các nhận xét.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh rem

  • Lệnh rem sẽ không hiển thị các bình luận trên màn hình. Bạn phải sử dụng lệnh echo trong tập tin batch của mình, hoặc CONFIG.SYS để hiển thị các chú thích trên màn hình.
  • Bạn không thể sử dụng ký tự chuyển hướng (< or >) hoặc (|) trong một chú thích file batch.
  • Mặc dù bạn có thể sử dụng lệnh rem mà không có chú thích để thêm các khoảng trống dọc vào file batch, nhưng bạn cũng có thể sử dụng các dòng trống (blank line). Các dòng trống sẽ được bỏ qua khi file batch được xử lý.

Ví dụ lệnh rem

Ví dụ sau đây cho thấy một file batch sử dụng các chú thích cho phần nhận xét và khoảng cách dọc:

@echo off
rem This batch program formats and checks new disks.
rem It is named Checknew.bat.
rem
rem echo Insert new disk in Drive B.
pause
format b: /v chkdsk b:

Để đính kèm các chú giải trước lệnh prompt trong tệp CONFIG.SYS của bạn, hãy thêm các dòng sau vào CONFIG.SYS:

rem Set prompt to indicate current directory
prompt $p$g

Xem thêm:

Thứ Ba, 20/11/2018 22:34
52 👨 2.982
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản