• Bài 25: Sử dụng Template

    Bài 25: Sử dụng Template
    Template là tài liệu được thiết kế trước mà bạn có thể sử dụng để tạo tài liệu mới có cùng định dạng. Với template, nhiều quyết định thiết kế tài liệu quan trọng, như kích thước lề, kiểu phông chữ, kích thước phông chữ và khoảng cách dòng được xác định trước.
  • Bài 24: Làm việc với Shapes

    Bài 24: Làm việc với Shapes
    Bạn có thể thêm nhiều shape (hình dạng) khác nhau vào tài liệu Word 2007 của mình, bao gồm mũi tên, chú thích, hình vuông, dấu sao và flow chart (lưu đồ).