Lệnh finger trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Lệnh finger hiển thị thông tin về người dùng, hoặc người dùng trên máy tính từ xa được chỉ định (thường là máy tính chạy UNIX) đang chạy finger service hoặc daemon. Máy tính từ xa chỉ định định dạng và đầu ra cho việc hiển thị thông tin người dùng. Nếu được sử dụng mà không có tham số, lệnh finger sẽ hiển thị phần trợ giúp.

Cú pháp lệnh finger

finger [-l] [<User>] [@<Host>] [...]

Tham số

Tham sốMô tả
-lHiển thị thông tin người dùng ở định dạng danh sách dài.
UserChỉ định người dùng mà bạn muốn biết thông tin. Nếu bạn bỏ qua tham số User, lệnh finger sẽ hiển thị thông tin về tất cả người dùng trên máy tính được chỉ định.
@<Host>Chỉ định máy tính từ xa chạy finger service, nơi bạn đang tìm kiếm thông tin người dùng. Bạn có thể chỉ định tên máy tính hoặc địa chỉ IP.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Lưu ý

  • Bạn có thể chỉ định nhiều tham số User@Host.
  • Bạn phải đặt trước các tham số cho lệnh finger một dấu gạch ngang (-) chứ không phải dấu gạch chéo (/).
  • Lệnh này chỉ khả dụng nếu giao thức Internet Protocol (TCP/IP) được cài đặt như một thành phần trong thuộc tính của network adapter trong Network Connections.
  • Windows Server 2003 không cung cấp finger service.

Ví dụ

Để hiển thị thông tin cho user1 trên máy tính users.microsoft.com, hãy nhập:

finger user1@users.microsoft.com

Để hiển thị thông tin cho tất cả người dùng trên máy tính users.microsoft.com, hãy nhập:

finger @users.microsoft.com

Xem thêm:

Thứ Bảy, 17/11/2018 11:58
51 👨 518
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản