Lệnh driverquery trong Windows

Lệnh driverquery cho phép admin hiển thị danh sách các driver thiết bị đã cài đặt và thuộc tính của chúng. Nếu được sử dụng không có tham số, lệnh driverquery sẽ chạy trên máy tính cục bộ.

Để biết ví dụ về cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh driverquery

driverquery [/s <System> [/u [<Domain>\]<Username> [/p <Password>]]] [/fo {table | list | csv}] [/nh] [/v | /si]

Tham số

Tham sốMô tả
/s <System>Chỉ định tên hoặc địa chỉ IP của máy tính từ xa. Không sử dụng dấu gạch chéo ngược. Mặc định là máy tính cục bộ.
/u [<Domain>]Chạy lệnh với thông tin đăng nhập từ tài khoản người dùng như được chỉ định bởi User hoặc Domain*User. Theo mặc định, **/s* sử dụng thông tin đăng nhập của người dùng hiện đang đăng nhập vào máy tính phát lệnh. Tham số /u không thể được sử dụng trừ khi tham số /s được chỉ định.
/p <Password>Chỉ định mật khẩu của tài khoản người dùng được chỉ định trong tham số /u. Tham số /p không thể được sử dụng trừ khi /u được chỉ định.
/fo {tableDanh sách
/nhBỏ qua hàng tiêu đề từ thông tin driver được hiển thị. Không hợp lệ nếu tham số /fo được đặt thành list.
/vHiển thị đầu ra chi tiết. Tham số /v không hợp lệ cho các driver đã ký.
/siCung cấp thông tin về driver đã ký.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Ví dụ

Để hiển thị danh sách các driver thiết bị được cài đặt trên máy tính cục bộ, hãy nhập:

driverquery

Để hiển thị đầu ra theo định dạng Comma-Separated Values (CSV) - giá trị được phân tách bằng dấu phẩy, hãy nhập:

driverquery /fo csv

Để ẩn hàng tiêu đề trong đầu ra, hãy nhập:

driverquery /nh

Để sử dụng lệnh driverquery trên máy chủ từ xa có tên server1, sử dụng thông tin đăng nhập hiện tại của bạn trên máy tính cục bộ, hãy nhập:

driverquery /s server1

Để sử dụng lệnh driverquery trên máy chủ từ xa có tên server1, sử dụng thông tin đăng nhập cho user1 trên domain maindom, hãy nhập:

driverquery /s server1 /u maindom\user1 /p p@ssw3d

Xem thêm:

Thứ Sáu, 02/11/2018 17:37
52 👨 1.346
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản