Lệnh query trong Windows

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Lệnh query hiển thị thông tin về các tiến trình, phiên và máy chủ Remote Desktop Session Host (RD Session Host).

Cú pháp lệnh query

query process
query session
query termserver
query user

Tham số lệnh query

Tham số

Mô tả

query process

Hiển thị thông tin về các quy trình đang chạy trên máy chủ lưu trữ RD Session Host.

query session

Hiển thị thông tin về các phiên trên máy chủ lưu trữ RD Session Host.

query termserver

Hiển thị danh sách tất cả các máy chủ lưu trữ RD Session Host trên hệ thống mạng.

query user

Hiển thị thông tin về phiên người dùng trên máy chủ lưu trữ RD Session Host.

Xem thêm:

Thứ Tư, 31/10/2018 22:19
51 👨 235
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản