Lệnh ren trong windows

Lệnh ren giúp đổi các tên tệp hoặc các thư mục. Về cơ bản, lệnh này cũng tương tự như lệnh rename. Để hiểu hơn về cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ ở bên dưới.

Cú pháp lệnh ren

ren [<Drive>:][<Path>]<FileName1> <FileName2>
rename [<Drive>:][<Path>]<FileName1> <FileName2>

Tham số lệnh ren

Tham số

Mô tả

[<Drive>:][<Path>]<FileName1>

Chỉ định vị trí và tên của tệp hoặc tập hợp các tệp mà bạn muốn đổi tên. Tham số FileName1 có thể bao gồm cả các ký tự đại diện (* và?).

<FileName2>

Chỉ định tên mới cho tệp. Bạn cũng có thể sử dụng cả các ký tự đại diện để chỉ định tên mới cho nhiều tệp.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh rem

Bạn sẽ không thể chỉ định một ổ đĩa hoặc đường dẫn mới khi đổi tên tệp.

Bạn sẽ không thể sử dụng lệnh ren để đổi tên tệp trên các ổ đĩa hoặc di chuyển tệp vào một thư mục khác.

Bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện (* và?) Trong các tham số FileName. Các ký tự được đại diện bởi các ký tự đại diện trong tham số FileName2 sẽ giống với các ký tự tương ứng trong tham số FileName1.

FileName2 phải là một tên tệp độc nhất. Nếu FileName2 khớp với tên tệp hiện có, lệnh ren sẽ hiển thị thông báo sau:

Duplicate file name or file not found

Ví dụ lệnh ren

Để thay đổi tất cả phần mở rộng tên tệp .txt trong thư mục hiện tại thành định dạng .doc, hãy nhập:

ren *.txt *.doc

Để thay đổi tên của thư mục từ Chap10 thành Part10, hãy gõ:

ren chap10 part10

Xem thêm:

Thứ Sáu, 11/10/2019 14:43
52 👨 4.805
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản