Lệnh assoc trong Windows

Lệnh assoc dùng để hiển thị hoặc sửa đổi các liên kết mở rộng tên file. Nếu được sử dụng không có tham số, lệnh assoc sẽ hiển thị danh sách tất cả các liên kết mở rộng tên file hiện tại.

Chú ý: Lệnh này chỉ được hỗ trợ trong CMD.EXE và không có sẵn từ PowerShell.

Để biết ví dụ về cách sử dụng lệnh này, xem phần Ví dụ.

Cú pháp

assoc [<.ext>[=[<FileType>]]]

Các tham số

Tham sốMô tả
<.ext>Chỉ định phần mở rộng tên file.
<FileType>Chỉ định loại file để liên kết với phần mở rộng tên file đã chỉ định.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Ghi chú

  • Để loại bỏ liên kết kiểu file cho phần mở rộng tên file, hãy thêm một khoảng trắng sau dấu = bằng cách nhấn phím cách.
  • Để xem các loại file hiện tại đã xác định chuỗi lệnh mở, hãy sử dụng lệnh ftype.
  • Để chuyển hướng kết quả của lệnh assoc sang một file văn bản, sử dụng toán tử chuyển hướng >.

Ví dụ

Để xem liên kết kiểu file hiện tại cho phần mở rộng tên file .txt, hãy nhập:

assoc .txt

Để loại bỏ liên kết kiểu file cho phần mở rộng tên file .bak, hãy nhập:

assoc .bak= 

Lưu ý: Hãy nhớ thêm dấu cách sau dấu =.

Để xem kết quả của lệnh assoc áp dụng cho một màn hình tại một thời điểm, hãy nhập:

assoc | more

Để gửi kết quả của lệnh assoc đến file assoc.txt, hãy nhập:

assoc>assoc.txt

Xem thêm:

Thứ Sáu, 10/08/2018 15:31
31 👨 739
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản