Lệnh cmstp trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Lệnh cmstp cài đặt hoặc xóa cấu hình Connection Manager service (Trình quản lý kết nối). Nếu được sử dụng mà không có tham số, lệnh cmstp sẽ cài đặt cấu hình service với cài đặt mặc định phù hợp với hệ điều hành và quyền của người dùng.

Cú pháp lệnh cmstp

Cú pháp 1

ServiceProfileFileName .exe /q:a /c:"cmstp.exe ServiceProfileFileName .inf [/nf] [/ni] [/ns] [/s] [/su] [/u]"

Cú pháp 2

cmstp.exe [/nf] [/ni] [/ns] [/s] [/su] [/u]  [Drive:][path]ServiceProfileFileName.inf"

Tham số

Tham sốVí dụ
< ServiceProfileFileName >.exe

Chỉ định, theo tên gọi, cho gói cài đặt chứa cấu hình mà bạn muốn cài đặt.

Bắt buộc đối với Cú pháp 1 nhưng không hợp lệ cho Cú pháp 2.

/q:a

Chỉ định rằng cấu hình sẽ được cài đặt mà không cần nhắc người dùng. Thông báo xác minh rằng quá trình cài đặt đã thành công sẽ vẫn xuất hiện.

Bắt buộc đối với Cú pháp 1 nhưng không hợp lệ cho Cú pháp 2.

[Drive:][path] .inf

Cần thiết. Chỉ định, theo tên gọi, file xác định cách cấu hình được cài đặt.

Tham số [Drive:] [path] không hợp lệ cho Cú pháp 1.

/nfChỉ định rằng các file hỗ trợ không nên được cài đặt.
/niChỉ định rằng không nên tạo biểu tượng trên màn hình. Tham số này chỉ hợp lệ cho các máy tính chạy Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 hoặc Windows Millennium edition.
/nsChỉ định rằng không được tạo shortcut trên màn hình. Tham số này chỉ hợp lệ cho các máy tính đang chạy một trong các hệ điều hành thuộc họ Windows Server 2003, Windows 2000 hoặc Windows XP.
/sChỉ định rằng cấu hình service sẽ được cài đặt hoặc gỡ cài đặt một cách âm thầm (không nhắc phản hồi của người dùng hoặc hiển thị thông báo xác minh).
/suChỉ định rằng cấu hình service nên được cài đặt cho một người dùng duy nhất thay vì cho tất cả người dùng. Tham số này chỉ hợp lệ cho các máy tính chạy Windows Server 2003, Windows 2000 hoặc Windows XP.
/auChỉ định rằng cấu hình service nên được cài đặt cho tất cả người dùng. Tham số này chỉ hợp lệ cho các máy tính chạy Windows Server 2003, Windows 2000 hoặc Windows XP.
/uChỉ định rằng cấu hình service nên được gỡ cài đặt.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Lưu ý

/s là tham số duy nhất mà bạn có thể sử dụng kết hợp với /u. Cú pháp 1 là cú pháp điển hình được sử dụng trong một ứng dụng cài đặt tùy chỉnh. Để sử dụng cú pháp này, bạn phải chạy lệnh cmstp từ thư mục chứa file .exe.

Ví dụ

Để cài đặt cấu hình Fiction service mà không có bất kỳ file hỗ trợ nào, hãy nhập:

fiction.exe /c:"cmstp.exe fiction.inf /nf"

Để cài đặt âm thầm cấu hình Fiction service cho một người dùng, hãy nhập:

fiction.exe /c:"cmstp.exe fiction.inf /s /su"

Để gỡ cài đặt cấu hình Fiction service một cách âm thầm, hãy nhập:

fiction.exe /c:"cmstp.exe fiction.inf /s /u"

Xem thêm:

Thứ Hai, 15/10/2018 12:08
51 👨 250
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản