Lệnh change trong Windows

Lệnh change thay đổi cài đặt máy chủ Remote Desktop Session Host (rd Session Host) cho các lần đăng nhập, ánh xạ cổng COM và chế độ cài đặt.

Chú thích

Trong Windows Server 2008 R2, Terminal Services đã được đổi tên thành Remote Desktop Services.

Cú pháp lệnh change

change logon
change port
change user

Tham số lệnh change

Tham sốMô tả
change logonBật hoặc tắt đăng nhập từ phiên khách trên máy chủ rd Session Host hoặc hiển thị trạng thái đăng nhập hiện tại.
change portLiệt kê hoặc thay đổi ánh xạ cổng COM để tương thích với các ứng dụng MS-DOS.
change userthay đổi chế độ cài đặt cho máy chủ rd Session Host.

Xem thêm:

Thứ Năm, 18/10/2018 17:59
51 👨 499
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản