Lệnh gpfixup trong Windows

Lệnh gpfixup khắc phục sự phụ thuộc tên miền trong các liên kết Group Policy Objects và Group Policy sau khi hoạt động đổi tên một domain. Để biết ví dụ về cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh gpfixup

Gpfixup [/v] 
[/olddns:<OLDDNSNAME> /newdns:<NEWDNSNAME>] 
[/oldnb:<OLDFLATNAME> /newnb:<NEWFLATNAME>] 
[/dc:<DCNAME>] [/sionly] 
[/user:<USERNAME> [/pwd:{<PASSWORD>|*}]] [/?]

Tham số

Tham sốMô tả
/vHiển thị thông báo trạng thái chi tiết.
Nếu tham số này không được sử dụng, chỉ có thông báo lỗi hoặc thông báo trạng thái tóm tắt SUCCESS hoặc FAILURE xuất hiện.
/olddns:<OLDDNSNAME>Chỉ định tên DNS cũ của tên miền được đổi tên là <OLDDNSNAME> khi hoạt động đổi tên miền thay đổi tên DNS của domain đó. Bạn chỉ có thể sử dụng tham số này nếu bạn cũng sử dụng tham số /newdns để chỉ định tên miền DNS mới.
/newdns:<NEWDNSNAME>Chỉ định tên DNS mới của tên miền được đổi tên là <NEWDNSNAME> khi hoạt động đổi tên miền thay đổi tên DNS của domain đó. Bạn chỉ có thể sử dụng tham số này nếu bạn cũng sử dụng tham số /olddns để chỉ định tên DNS tên miền cũ.
/oldnb:<OLDFLATNAME>Chỉ định tên NetBIOS cũ của domain được đổi tên là <OLDFLATNAME> khi hoạt động đổi tên miền thay đổi tên NetBIOS của domain đó. Bạn chỉ có thể sử dụng tham số này nếu bạn sử dụng tham số /newnb để chỉ định tên miền NetBIOS mới.
/newnb:<NEWFLATNAME>Chỉ định tên NetBIOS mới của tên miền được đổi tên là <NEWFLATNAME> khi hoạt động đổi tên miền thay đổi tên NetBIOS của domain đó. Bạn chỉ có thể sử dụng tham số này nếu bạn sử dụng tham số /oldnb để chỉ định tên miền NetBIOS cũ.
/dc:<DCNAME>

Kết nối với domain controller có tên <DCNAME> (tên DNS hoặc tên NetBIOS). <DCNAME> phải lưu trữ một bản sao có thể ghi của phân vùng thư mục domain, được chỉ định bởi một trong những điều sau đây:
- Tên DNS <NEWDNSNAME> bằng cách sử dụng tham số /newdns.
- Tên NetBIOS <NEWFLATNAME> bằng cách sử dụng tham số /newnb.

Nếu tham số này không được sử dụng, hãy kết nối với bất kỳ domain controller nào trong domain được đổi tên, chỉ định bởi <NEWDNSNAME> hoặc <NEWFLATNAME>.

/sionlyChỉ thực hiện sửa lỗi Group Policy liên quan đến cài đặt phần mềm được quản lý (tiện ích mở rộng Software Installation cho Group Policy). Bỏ qua các hành động sửa các liên kết Group Policy và các đường dẫn SYSVOL trong GPO.
/user:<USERNAME>

Chạy lệnh này trong ngữ cảnh bảo mật của người dùng <USERNAME>, trong đó <USERNAME> ở định dạng domain\user.

Nếu tham số này không được sử dụng, hãy chạy lệnh này với tư cách là người dùng đã đăng nhập.

/pwd:{<PASSWORD>*}
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Lưu ý

  • Lệnh gpfixup có sẵn trong Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008, ngoại trừ cài đặt Server Core.
  • Mặc dù Group Policy Management Console (GPMC) được phân phối với Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008, nhưng bạn vẫn phải cài đặt Group Policy Management như một tính năng thông qua Server Manager.

Ví dụ

Ví dụ này giả định rằng bạn đã thực hiện thao tác đổi tên miền, trong đó bạn đã thay đổi tên DNS từ MyOldDnsName thành MyNewDnsName và tên NetBIOS từ MyOldNetBIOSName thành MyNewNetBIOSName. Trong ví dụ này, bạn sử dụng lệnh gpfixup để kết nối với domain controller có tên MyDcDnsName và sửa chữa các liên kết GPO và Group Policy bằng cách cập nhật tên miền cũ được nhúng trong GPO và liên kết. Trạng thái và lỗi đầu ra được lưu vào một file có tên gpfixup.log.

gpfixup /olddns: MyOldDnsName /newdns:MyNewDnsName /oldnb:MyOldNetBIOSName /newnb:MyNewNetBIOSName /dc:MyDcDnsName 2>&1 >gpfixup.log

Ví dụ này giống như ví dụ trước, ngoại trừ việc nó giả sử tên NetBIOS của tên miền không bị thay đổi trong quá trình đổi tên miền.

gpfixup /olddns: MyOldDnsName /newdns:MyNewDnsName /dc:MyDcDnsName 2>&1 >gpfixup.log

Xem thêm:

Thứ Sáu, 14/12/2018 11:56
53 👨 269
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản