Lệnh prnjobs trong Windows

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Lệnh prnjobs giúp tạm dừng, tiếp tục, hủy và liệt kê lệnh in.

Cú pháp lệnh prnjobs

cscript Prnjobs {-z | -m | -x | -l | -?} [-s <ServerName>] 
[-p <printerName>] [-j <JobID>] [-u <UserName>] [-w <Password>]

Tham số lệnh prnjobs

Tham số

Mô tả

-z

Tạm dừng lệnh in (job) được chỉ định bằng tham số -j.

-m

Tiếp tục lệnh in được chỉ định bằng tham số -j.

-x

Hủy lệnh in được chỉ định bằng tham số -j.

-l

liệt kê tất cả các lệnh in trong một hàng đợi in.

-s <ServerName>

Chỉ định tên của máy tính từ xa lưu trữ máy in mà bạn muốn quản lý. Nếu bạn không chỉ định máy tính từ xa, máy tính cục bộ sẽ được sử dụng theo mặc định.

-p <printerName>

Tham số bắt buộc. Chỉ định tên của máy in mà bạn muốn quản lý.

-j <JobID>

Chỉ định (theo số ID) lệnh in bạn muốn hủy.

-u <UserName> -w

Chỉ định tài khoản có quyền để kết nối với máy tính lưu trữ máy in mà bạn muốn quản lý. Tất cả các thành viên trong nhóm quản trị viên cục bộ của máy tính mục tiêu đều được cấp các quyền này, nhưng các điều khoản cũng có thể được cấp cho những người dùng khác. Nếu bạn không chỉ định một tài khoản cụ thể, bạn phải đăng nhập vào một tài khoản được cung cấp các quyền này để thực thi lệnh.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh prnjobs

Lệnh prnjobs là một tập lệnh Visual Basic nằm trong thư mục %WINdir%\System32\printing_Admin_Scripts\. Để sử dụng lệnh này, tại command prompt, bạn gõ cscript theo sau là đường dẫn đầy đủ đến tệp prnjobs hoặc thay đổi thư mục vào thư mục thích hợp. Ví dụ:

cscript %WINdir%\System32\printing_Admin_Scripts\en-US\prnjobs

Nếu thông tin mà bạn cung cấp chứa dấu cách, hãy sử dụng dấu ngoặc kép quanh đoạn thông tin đó (ví dụ: "Tên máy tính").

Ví dụ lệnh prnjobs

Để tạm dừng lệnh in với ID lệnh là 27 được gửi đến máy tính từ xa có tên HRServer để in trên máy in có tên colorprinter, hãy nhập:

cscript prnjobs -z -s HRServer -p colorprinter -j 27

Để liệt kê tất cả các lệnh in hiện tại trong hàng đợi của máy in cục bộ có tên colorprinter_2, hãy nhập:

cscript prnjobs -l -p colorprinter_2

Xem thêm:

Thứ Năm, 18/10/2018 11:28
52 👨 212
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản