Các lệnh openfiles trong Windows

Cho phép quản trị viên truy vấn, hiển thị hoặc ngắt kết nối các tệp và thư mục đã được mở trên hệ thống. Ngoài ra, lệnh này cũng có thể cấp phép hoặc vô hiệu hóa hệ thống Maintain Objects List.

Bài viết này bao gồm thông tin về các lệnh sau:

openfiles /disconnect

Cho phép quản trị viên ngắt kết nối các tệp và thư mục đã được mở từ xa thông qua một thư mục được chia sẻ.

Cú pháp lệnh openfiles /disconnect

openfiles /disconnect [/s <System> [/u [<Domain>\]<UserName> [/p [<Password>]]]] {[/id <OpenFileID>] | [/a <AccessedBy>] | [/o {read | write | read/write}]} [/op <OpenFile>]

Tham số lệnh openfiles /disconnect

Tham số

Mô tả

/s <System>

Chỉ định hệ thống từ xa để kết nối tới (theo tên hoặc địa chỉ IP). Không sử dụng dấu gạch chéo ngược. Nếu bạn không sử dụng tùy chọn /s, lệnh sẽ được thực hiện trên máy tính cục bộ theo mặc định. Tham số này áp dụng cho tất cả các tệp và thư muc được chỉ định trong lệnh.

/u [<Domain>]

Thực thi lệnh bằng cách sử dụng quyền của tài khoản người dùng được chỉ định. Nếu bạn không sử dụng tùy chọn /u, quyền hệ thống sẽ được sử dụng theo mặc định.

/p [<Password>]

Chỉ định mật khẩu của tài khoản người dùng được chỉ định trong tùy chọn /u. Nếu bạn không sử dụng tùy chọn /p, lời nhắc mật khẩu sẽ xuất hiện khi lệnh được thực thi.

/id <OpenFileID>

Ngắt kết nối các tệp đang mở theo ID tệp đã chỉ định. Ký tự đại diện (*) có thể được sử dụng với tham số này.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng lệnh openfiles /query để tìm ID tệp.

/a <AccessedBy>

Ngắt kết nối tất cả các tệp đang mở được liên kết với tên người dùng được chỉ định trong tham số AccessedBy. Ký tự đại diện (*) có thể được sử dụng với tham số này.

/o {read | write | read/write}

Ngắt kết nối tất cả các tệp đang mở với giá trị chế độ mở được chỉ định. Các giá trị hợp lệ là Read, Write hoặc Read/Write. Ký tự đại diện (*) có thể được sử dụng với tham số này.

/op <OpenFile>

Ngắt kết nối tất cả các kết nối tệp đang mở, các liên kết này được tạo bởi tên tệp mở cụ thể. Ký tự đại diện (*) có thể được sử dụng với tham số này.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Ví dụ lệnh lệnh openfiles /disconnect

Để ngắt kết nối tất cả các tệp đang mở với ID tệp là 26843578, hãy nhập:

openfiles /disconnect /id 26843578

Để ngắt kết nối tất cả các tệp và thư mục đang mở được truy cập bởi người dùng "hiropln", hãy nhập:

openfiles /disconnect /a hiropln

Để ngắt kết nối tất cả các tệp và thư mục đang mở với chế độ đọc hoặc ghi, hãy nhập:

openfiles /disconnect /o read/write

Để ngắt kết nối thư mục với tên Open File là "C: \ TestShare", bất kể ai đang truy cập vào tệp này, hãy gõ:

openfiles /disconnect /a * /op "c:\testshare\"

Để ngắt kết nối tất cả các tệp đang mở trên máy tính từ xa có tên "srvmain" đang được người dùng "hiropln" truy cập, bất kể ID của họ là gì, hãy nhập:

openfiles /disconnect /s srvmain /u maindom\hiropln /id *

openfiles /query

Truy vấn và hiển thị tất cả các tệp đang mở.

Cú pháp lệnh openfiles /query

openfiles /query [/s <System> [/u [<Domain>\]<UserName> [/p [<Password>]]]] [/fo {TABLE | LIST | CSV}] [/nh] [/v]

Tham số lệnh openfiles /query

Tham số

Mô tả

/s <System>

Chỉ định hệ thống từ xa để kết nối đến (theo tên hoặc địa chỉ IP). Không sử dụng các dấu gạch chéo ngược \. Nếu bạn không sử dụng tùy chọn /s, lệnh sẽ được thực hiện trên máy tính cục bộ theo mặc định. Tham số này áp dụng cho tất cả các tệp và cặp được chỉ định trong lệnh.

/u [<Domain>]

Thực thi lệnh bằng cách sử dụng quyền của tài khoản người dùng được chỉ định. Nếu bạn không sử dụng tùy chọn /u, quyền hệ thống được sử dụng theo mặc định.

/p [<Password>]

Chỉ định mật khẩu của tài khoản người dùng được chỉ định trong tùy chọn /u. Nếu bạn không sử dụng tùy chọn /p, lời nhắc mật khẩu sẽ xuất hiện khi lệnh được thực thi.

[/fo {TABLE | LIST | CSV}]

Hiển thị kết quả đầu ra theo định dạng được chỉ định. Các giá trị hợp lệ cho định dạng là:

TABLE: Hiển thị kết quả đầu ra trong một bảng.

LIST: Hiển thị kết quả đầu ra trong một danh sách.

CSV: Hiển thị kết quả đầu ra theo định dạng giá trị được phân tách bằng dấu phẩy.

/nh

Loại bỏ tiêu đề cột trong kết quả đầu ra. Chỉ hợp lệ khi tham số /fo được đặt thành TABLE hoặc CSV.

/v

Chỉ định rằng thông tin chi tiết được hiển thị trong kết quả đầu ra.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Ví dụ lệnh openfiles /query

Để truy vấn và hiển thị tất cả các tệp đang mở, hãy nhập:

openfiles /query

Để truy vấn và hiển thị tất cả các tệp đang mở ở định dạng bảng không có tiêu đề, hãy nhập:

openfiles /query /fo table /nh

Để truy vấn và hiển thị tất cả các tệp đang mở ở định dạng danh sách với thông tin chi tiết, hãy nhập:

openfiles /query /fo list /v

Để truy vấn và hiển thị tất cả các tệp đang mở trên hệ thống từ xa có tên "srvmain" bằng cách sử dụng thông tin xác thực cho người dùng "hiropln" trên miền "maindom", hãy nhập:

openfiles /query /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23

Chú ý:

Trong ví dụ này, mật khẩu được cung cấp trên dòng lệnh. Để tắt hiển thị mật khẩu, hãy thoát khỏi tùy chọn /p. Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu, mật khẩu sẽ không được hiện lại trên màn hình.

openfiles /local

Bật hoặc tắt hệ thống Maintain Objects List. Nếu được sử dụng không có tham số, openfiles /local sẽ hiển thị trạng thái hiện tại của Maintain Objects List

Cú pháp lệnh openfiles /local

openfiles /local [on | off]

Tham số lệnh openfiles /local

Tham số

Mô tả

[on | off]

Cho phép hoặc vô hiệu hóa hệ thống Duy trì đối tượng Danh sách cờ toàn cục, theo dõi các tệp xử lý cục bộ.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh openfiles /local

  • Bật Maintain Objects List có thể làm chậm hệ thống của bạn.
  • Các thay đổi được thực hiện bằng cách sử dụng tùy chọn bật hoặc tắt không có hiệu lực cho đến khi bạn khởi động lại hệ thống.

Ví dụ lệnh openfiles /local

Để kiểm tra trạng thái hiện tại của Maintain Objects List, gõ:

openfiles /local

Theo mặc định, Maintain Objects List sẽ ở trạng thái tắt và kết quả đầu ra sau được hiển thị:

INFO: The system global flag 'maintain objects list' is currently disabled.

Để bật Maintain Objects List, hãy nhập:

openfiles /local on

Thông báo sau sẽ được hiển thị khi Maintain Objects List được bật:

SUCCESS: The system global flag 'maintain objects list' is enabled.

This will take effect after the system is restarted.

Để tắt Maintain Objects List, hãy nhập:

openfiles /local off

Xem thêm

Thứ Bảy, 06/10/2018 08:27
51 👨 554
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản