Lệnh auditpol trong Windows

Lệnh auditpol hiển thị thông tin và thực hiện các chức năng để thao tác các audit policy.

Cú pháp

Auditpol command [<sub-command><options>]

Các tham số

Tham sốMô tả
/getHiển thị audit policy hiện tại.
/setĐặt audit policy.
/listHiển thị các phần tử audit policy có thể chọn.
/backupLưu audit policy vào một file.
/restoreKhôi phục audit policy từ một file đã được tạo trước đó, bằng cách sử dụng auditpol/backup.
/clearXóa audit policy.
/removeXóa tất cả cài đặt audit policy của từng người dùng và vô hiệu hóa tất cả cài đặt audit policy hệ thống.
/resourceSACLĐịnh cấu hình danh sách điều khiển truy cập hệ thống tài nguyên toàn cầu (SACL).
Lưu ý: Chỉ áp dụng cho Windows 7Windows Server 2008 R2.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Ghi chú

Công cụ dòng lệnh audit policy có thể được sử dụng để:

  • Đặt và truy vấn audit policy cho hệ thống.
  • Đặt và truy vấn audit policy cho mỗi người dùng.
  • Đặt và tùy chọn kiểm tra truy vấn.
  • Đặt và truy vấn bộ mô tả bảo mật, được sử dụng để ủy quyền truy cập vào một audit policy.
  • Báo cáo hoặc sao lưu một audit policy vào file văn bản comma-separated value (CSV), có giá trị được phân tách bằng dấu phẩy.
  • Load một audit policy từ file văn bản CSV.
  • Định cấu hình các danh sách điều khiển truy cập hệ thống tài nguyên toàn cầu (SACL).

Xem thêm:

Thứ Năm, 30/08/2018 12:17
31 👨 457
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản