Lệnh regsvr32 trong Windows

Lệnh regsvr32 giúp đăng ký các tệp .dll dưới dạng thành phần lệnh trong registry. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ ở bên dưới.

Cú pháp lệnh regsvr32

regsvr32 [/u] [/s] [/n] [/i[:cmdline]] <DllName>

Tham số lệnh regsvr32

Tham số

Mô tả

/u

Hủy đăng ký máy chủ.

/s

Chạy lệnh Regsvr32 mà không hiển thị thông báo.

/n

Chạy lệnh Regsvr32 mà không cần gọi DllRegisterServer. (Yêu cầu tham số /i).

/i:<cmdline>

Chuyển một chuỗi tùy chọn dòng lệnh (cmdline) đến DllInstall. Nếu bạn sử dụng tham số này cùng với tham số /u, nó sẽ trở thành DllUninstall.

<DllName>

Tên của tệp .dll sẽ được đăng ký.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Ví dụ lệnh lệnh regsvr32

Để đăng ký tệp .dll cho Active Directory Schema, hãy nhập:

regsvr32 schmmgmt.dll

Xem thêm:

Thứ Bảy, 17/11/2018 23:51
51 👨 3.051
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản