Lệnh set trong Windows

Lệnh set giúp hiển thị, thiết lập hoặc loại bỏ các biến môi trường (environment variables) CMD.EXE. Nếu được sử dụng mà không có tham số, lệnh set sẽ hiển thị các cài đặt biến môi trường hiện tại. Để hiểu hơn cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh set

set [<Variable>=[<String>]]
set [/p] <Variable>=[<PromptString>]
set /a <Variable>=<Expression>

Tham số lệnh set

Tham số

Mô tả

<Variable>

Chỉ định biến môi trường để tiến hành đặt hoặc sửa đổi.

<String>

Chỉ định chuỗi để liên kết với biến môi trường được chỉ định.

/p

Thiết lập giá trị của biến cho một dòng đầu vào được nhập bởi người dùng.

<PromptString>

Tham số tùy chọn. Chỉ định hiển thị một thông báo để nhắc người dùng nhập liệu. Tham số này được sử dụng cùng với tùy chọn dòng lệnh /p.

/a

Đặt chuỗi thành biểu thức số theo ước tính.

<Expression>

Chỉ định một biểu thức số. Xem chú giải cho các toán tử hợp lệ có thể được sử dụng trong biểu thức để biết thêm chi tiết.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh set

Sử dụng lệnh set với phần mở rộng lệnh được kích hoạt

Khi tiện ích mở rộng lệnh được bật (mặc định) và bạn chạy lệnh set với một giá trị cụ thể, nó sẽ hiển thị tất cả các biến bắt đầu bằng giá trị đó.

Sử dụng các ký tự đặc biệt

Các ký tự <,>, |, &, ^ là các ký tự bao của lệnh (command shell) đặc biệt và chúng phải được đặt trước ký tự thoát (^) hoặc được đặt trong dấu ngoặc kép khi được sử dụng trong chuỗi (ví dụ: "StringContained & Symbol"). Nếu bạn sử dụng dấu ngoặc kép để đính kèm một chuỗi chứa một trong các ký tự đặc biệt, dấu ngoặc kép sẽ được đặt làm một phần của giá trị biến môi trường.

Sử dụng các biến môi trường

Sử dụng các biến môi trường để kiểm soát hành vi của một số tệp và chương trình theo chuỗi và để kiểm soát cách Windows cũng như hệ thống con MS-DOS xuất hiện và hoạt động. Lệnh set thường được sử dụng trong tệp Autoexec.nt để thiết lập các biến môi trường.

Hiển thị các thiết lập môi trường hiện tại

Khi bạn chỉ nhập mỗi lệnh set, các thiết lập môi trường hiện tại sẽ được hiển thị. Các thiết lập này thường bao gồm các biến môi trường COMSPEC và PATH, được sử dụng để giúp tìm các chương trình trên ổ đĩa. Hai biến môi trường khác cũng được Windows sử dụng là PROMPT và DIRCMD.

Sử dụng tham số

Khi bạn chỉ định các giá trị cho biến và chuỗi, giá trị biến được chỉ định sẽ được thêm vào môi trường và chuỗi được liên kết với biến đó. Nếu biến đã tồn tại trong môi trường, giá trị chuỗi mới sẽ thay thế giá trị chuỗi cũ.

Nếu bạn chỉ định một biến và một dấu bằng (không chỉ định chuỗi) cho lệnh set, giá trị chuỗi liên kết với biến sẽ bị xóa (như thể biến không có ở đó).

Sử dụng tham số /a

Bảng sau liệt kê các toán tử được hỗ trợ cho tham số /a theo thứ tự ưu tiên giảm dần:

Toán tử

Thao tác được thực hiện

( )

Phân nhóm

! ~ -

Đơn phương

* / %

Số học

+ -

Số học

<< >>

Dịch chuyển logic

&

Đảo bit AND

^

Đảo bit OR

= *= /= %= += -= &= ^=

= <<= >>=

,

Dấu phân cách biểu thức

Nếu bạn sử dụng toán tử logic (&& hoặc ||) hoặc mô đun (%), hãy đặt chuỗi biểu thức ở trong dấu ngoặc kép. Bất kỳ chuỗi nào không phải số trong biểu thức đều được coi là tên biến môi trường và các giá trị của chúng sẽ được chuyển đổi thành số trước khi chúng được xử lý. Nếu bạn chỉ định tên biến môi trường không được xác định trong môi trường hiện tại, giá trị 0 được sẽ được phân bổ, cho phép bạn thực hiện số học với các giá trị biến môi trường mà không cần sử dụng toán tử % để lấy giá trị.

Nếu bạn chạy lệnh set /a từ dòng lệnh bên ngoài tập lệnh, nó sẽ hiển thị giá trị cuối cùng của biểu thức.

Giá trị số sẽ là số thập phân trừ khi có tiền tố bằng 0 × cho số thập lục phân hoặc 0 cho số bát phân. Do đó, 0 × 12 giống với 18, tương đương với 022.

Hỗ trợ mở rộng biến môi trường bị trì hoãn

Theo mặc định, hỗ trợ mở rộng biến môi trường trì hoãn sẽ bị vô hiệu hóa, nhưng bạn có thể bật hoặc tắt nó bằng cách sử dụng cmd /v.

Làm việc với các phần mở rộng lệnh

Khi tiện ích mở rộng lệnh được bật (mặc định) và bạn chạy lệnh set một mình, nó sẽ hiển thị tất cả các biến môi trường hiện tại. Nếu bạn chạy lệnh set với một giá trị cụ thể, nó sẽ hiển thị các biến khớp với giá trị đó.

Sử dụng lệnh set trong các tệp batch

Khi tạo các tệp batch, bạn có thể sử dụng lệnh set để tạo các biến và sau đó sử dụng chúng theo cùng một cách mà bạn sẽ làm với các biến được đánh số %0 đến %9. Bạn cũng có thể sử dụng các biến %0 đến %9 làm đầu vào cho lệnh set.

Gọi một biến set từ một tệp batch

Khi bạn gọi một giá trị biến từ một tệp batch, hãy đặt giá trị đó trong dấu phần trăm (%). Ví dụ: nếu chương trình batch của bạn tạo biến môi trường có tên BAUD, bạn có thể sử dụng chuỗi được liên kết với BAUD làm tham số có thể thay thế bằng cách nhập %baud% tại cử sổ nhắc lệnh command prompt.

Sử dụng lệnh set trong Recovery Console

Lệnh set, với các tham số khác nhau, sẽ có sẵn trong Recovery Console.

Ví dụ lệnh set

Để thiết lập biến môi trường có tên TEST ^ 1, hãy nhập:

set testVar=test^^1

Lưu ý

Lệnh set sẽ gán mọi thứ theo sau dấu bằng (=) cho giá trị của biến. Nếu bạn gõ:

set testVar="test^1"

Bạn sẽ nhận được kết quả sau:

testVar="test^1"

Để đặt biến môi trường có tên TEST & 1, hãy nhập:

set testVar=test^&1

Để đặt biến môi trường có tên INCLUDE sao cho nó có thể liên kết được với chuỗi C:\Inc (thư mục \Inc trên ổ C), hãy gõ:

set include=c:\inc

Sau đó, bạn có thể sử dụng chuỗi C: \Inc trong các tệp batch bằng cách đặt INCLUDE trong dấu phần trăm (%). Ví dụ: bạn có thể bao gồm lệnh sau trong tệp batch để hiển thị nội dung của thư mục được liên kết với biến môi trường INCLUDE:

dir %include%

Khi lệnh này được xử lý, chuỗi C: \Inc sẽ thay thế %include%.

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh set trong một chương trình batch, khi đó một thư mục mới sẽ được thêm vào biến môi trường PATH. Ví dụ:

@echo off
rem ADDPATH.BAT adds a new directory
rem to the path environment variable.
set path=%1;%path%
set

Để hiển thị danh sách tất cả các biến môi trường bắt đầu bằng chữ P, hãy gõ:

set p

Lưu ý:

Lệnh này yêu sẽ cầu các phần mở rộng lệnh được bật theo mặc định.

Xem thêm:

Chủ Nhật, 23/12/2018 22:49
52 👨 4.132
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản