Lệnh reg regini trong Windows

Lệnh reg regini giúp sửa đổi registry từ dòng lệnh hoặc tập lệnh và áp dụng các thay đổi đã được đặt trước trong một hoặc nhiều tệp văn bản. Ngoài việc sửa đổi các quyền trên các khóa registry, bạn cũng có thể tạo, sửa đổi hoặc xóa các khóa registry.

Để biết chi tiết về định dạng và nội dung của tệp tập lệnh văn bản mà Regini.exe sử dụng để thực hiện thay đổi đối với sổ đăng ký, hãy xem cách thay đổi giá trị và quyền trên registry từ dòng lệnh hoặc tập lệnh.

Cú pháp lệnh reg regini

regini [-m \\machinename | -h hivefile hiveroot][-i n] [-o outputWidth][-b] textFiles...

Tham số lệnh reg regini

Tham số

Mô tả

-m <\\ComputerName>

Chỉ định tên máy tính từ xa với một registry được sửa đổi. Sử dụng định dạng \\ComputerName.

-h <hivefile hiveroot>

Chỉ định hive registry cục bộ để tiến hành sửa đổi. Bạn phải chỉ định tên của tệp hive và nguồn gốc của tệp hive trong định dạng hivefile hiveroot.

-i <n>

Chỉ định mức độ thụt đầu dòng được sử dụng để chỉ ra cấu trúc cây của các khóa registry trong kết quả đầu ra của lệnh. Công cụ Regdmp.exe (công cụ nhận các quyền hiện tại của khóa registry ở định dạng nhị phân) sử dụng thụt đầu dòng trong bội số của bốn, vì vậy giá trị mặc định sẽ là 4.

-o <outputwidth>

Chỉ định chiều rộng kết quả đầu ra của lệnh tính theo các ký tự. Nếu kết quả đầu ra xuất hiện trong cửa sổ lệnh, giá trị mặc định sẽ là chiều rộng của cửa sổ. Nếu kết quả đầu ra hướng đến một tập tin, giá trị mặc định sẽ là 240 ký tự.

-b

Chỉ định rằng kết quả đầu ra của Regini.exe sẽ tương thích ngược với các phiên bản trước của Regini.exe. Xem phần Ghi chú để biết thêm chi tiết về tham số này.

textfiles

Chỉ định tên của một hoặc nhiều tệp văn bản chứa dữ liệu registry. Tất cả số lượng các tập tin văn bản ANSI hoặc Unicode đều có thể được liệt kê.

Chú giải lệnh reg regini

Các nguyên tắc sau đây áp dụng chủ yếu cho nội dung của tệp văn bản chứa các dữ liệu registry mà đã được bạn áp dụng bằng cách sử dụng Regini.exe:

  • Sử dụng dấu chấm phẩy làm ký tự nhận xét cuối dòng. Ký tự đầu tiên trong một dòng phải không có khoảng trống.
  • Sử dụng dấu gạch chéo ngược để đánh dấu sự liền mạch trong một dòng. Lệnh sẽ bỏ qua tất cả các ký tự từ dấu gạch chéo ngược cho đến (nhưng không bao gồm) ký tự không có khoảng trống đầu tiên của dòng tiếp theo. Nếu bạn bao gồm nhiều hơn một dấu cách trước dấu gạch chéo ngược, nó sẽ được thay thế bằng một dấu cách đơn.
  • Sử dụng các ký tự hard tab để kiểm soát thụt đầu dòng. Thụt đầu dòng này chỉ ra cấu trúc cây của các khóa registry, tuy nhiên, các ký tự này được chuyển đổi thành một khoảng trống bất kể vị trí của chúng là gì.

Xem thêm:

Thứ Sáu, 16/11/2018 22:43
52 👨 318
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản