Lệnh quser (query user) trong Windows

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Lệnh quser hiển thị thông tin về phiên người dùng trên máy chủ Remote Desktop Session Host (rd Session Host).

Lệnh này cũng tương đương với lệnh query user.

Lệnh query user

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Lệnh query user Hiển thị thông tin về phiên người dùng trên máy chủ Remote Desktop Session Host (rd Session Host). Để hiểu hơn về cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ ở bên dưới.

Cú pháp lệnh query user

query user [<UserName> | <SessionName> | <SessionID>] [/server:<ServerName>]

Tham số lệnh query user

Tham số

Mô tả

<UserName>

Chỉ định tên đăng nhập của người dùng mà bạn muốn truy vấn.

<SessionName>

Chỉ định tên của phiên mà bạn muốn truy vấn.

<SessionID>

Chỉ định ID của phiên mà bạn muốn truy vấn.

/server:

Chỉ định máy chủ lưu trữ rd Session Host mà bạn muốn truy vấn. Nếu bạn không chỉ định tham số này, máy chủ rd Session Host hiện tại sẽ được sử dụng theo mặc định.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh query user

Bạn có thể sử dụng lệnh này để tìm hiểu xem liệu một người dùng cụ thể nào đó có được đăng nhập vào một máy chủ rd Session Host hay không. Lệnh query user trả về các thông tin sau:

  • Tên người dùng.
  • Tên của phiên đang hoạt động trên máy chủ rd Session Host.
  • ID của phiên.
  • Trạng thái của phiên (đang hoạt động hoặc bị ngắt kết nối).
  • Thời gian tạm nghỉ (số phút kể từ lần nhấn phím hoặc di chuyển chuột cuối cùng trong phiên).
  • Ngày và giờ người dùng đăng nhập vào máy chủ.

Để sử dụng được lệnh query user, bạn phải có quyền kiểm soát đầy đủ hoặc quyền truy cập đặc biệt vào các thông tin truy vấn.

nếu bạn sử dụng lệnh query user mà không chỉ định các tham số <UserName>, <SessionName> hoặc <SessionID>, danh sách tất cả người dùng đã đăng nhập vào máy chủ sẽ được trả về. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng lệnh query user để hiển thị danh sách tất cả các phiên trên máy chủ.

Khi lệnh query user trả về thông tin, một biểu tượng dấu lớn hơn (>) sẽ được hiển thị phía trước phiên hiện tại.

Tham số /server chỉ được yêu cầu nếu bạn sử dụng lệnh query user dùng từ một máy chủ từ xa.

Ví dụ lệnh query user

Để hiển thị thông tin về tất cả người dùng đã đăng nhập trên hệ thống, hãy nhập:

query user

Để hiển thị thông tin về người dùng có tên USER1 trên máy chủ có tên SERver1, hãy gõ:

query user USER1 /server:SERver1

Xem thêm:

Thứ Tư, 31/10/2018 22:21
53 👨 551
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản