Lệnh qprocess (query process) trong Windows

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Lệnh qprocess hiển thị thông tin về các tiến trình đang chạy trên máy chủ Remote Desktop Session Host (RD Session Host).

Chú ý

Lệnh này giống với lệnh query process.

Lệnh query process

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Lệnh query process Hiển thị thông tin về các tiến trình đang chạy trên máy chủ Remote Desktop Session Host (RD Session Host). Bạn có thể sử dụng lệnh này để tìm ra xem chương trình nào mà một người dùng cụ thể đang chạy và người dùng nào đang chạy một chương trình cụ thể. Để hiểu hơn về cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ ở bên dưới.

Cú pháp lệnh query process

query process [* | <ProcessID> | <UserName> | <SessionName> | /id:<nn> | <ProgramName>] [/server:<ServerName>]

Tham số lệnh query process

Tham số

Mô tả

*

Liệt kê các tiến trình cho tất cả các phiên (sessions).

<ProcessID>

Chỉ định số ID xác định tiến trình mà bạn muốn truy vấn.

<UserName>

Chỉ định tên của người dùng sở hữu tiến trình mà bạn muốn liệt kê.

<SessionName>

Chỉ định tên của phiên có tiến trình mà bạn muốn liệt kê.

/id:

Chỉ định ID của phiên có tiến trình mà bạn muốn liệt kê.

<ProgramName>

Chỉ định tên của chương trình có các tiến trình bạn muốn truy vấn. Phần mở rộng .exe là bắt buộc.

/server:

Chỉ định máy chủ RD Session Host có các tiến trình mà bạn muốn liệt kê. Nếu không chỉ định máy chủ RD Session Host, máy chủ mà bạn hiện đang đăng nhập sẽ được sử dụng theo mặc định.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh query process

- Quản trị viên có toàn quyền truy cập vào tất cả các chức năng xử lý truy vấn.

- Nếu bạn không chỉ định các tham số <UserName>, <SessionName>, / id: <nn>, <ProgramName> hoặc \ *, lệnh query process sẽ chỉ hiển thị các tiến trình thuộc về người dùng hiện tại trên hệ thống.

- Nếu một phiên được chỉ định, nó phải được xác định là một phiên hoạt động.

- Lệnh query process trả về các thông tin sau:

  • Người dùng sở hữu tiến trình.
  • Phiên sở hữu tiến trình.
  • ID của phiên.
  • Tên của tiến trình.
  • ID của tiến trình.

Khi lệnh query process trả về thông tin, một biểu tượng dấu lớn hơn (>) sẽ được hiển thị trước mỗi tiến trình thuộc về phiên hiện tại.

Ví dụ lệnh query process

Để hiển thị thông tin về các tiến trình đang được tất cả các phiên sử dụng, hãy nhập:

query process *

Để hiển thị thông tin về các tiến trình đang được sử dụng theo phiên có ID là 2, hãy nhập:

query process /ID:2

Xem thêm:

Thứ Tư, 31/10/2018 22:22
52 👨 415
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản