Lệnh sfc trong Windows

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Lệnh sfc có nhiệm vụ quét và xác minh tính toàn vẹn của tất cả các tệp hệ thống được bảo vệ. Cũng như thay thế các phiên bản tệp hệ thống không chính xác bằng các phiên bản chính xác hơn. Để hiểu hơn cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh sfc

sfc [/scannow] [/verifyonly] [/scanfile=<file>] [/verifyfile=<file>] [/offwindir=<offline windows directory> /offbootdir=<offline boot directory>]

Tham số lệnh sfc

Tham số

Mô tả

/scannow

Quét toàn vẹn tất cả các tệp hệ thống được bảo vệ, và sửa chữa các tệp có vấn đề khi có thể.

/verifyonly

Quét toàn vẹn tất cả các tập tin hệ thống được bảo vệ. Tuy nhiên sẽ không có hoạt động sửa chữa nào được thực hiện.

/scanfile

Quét toàn vẹn các tệp đã được chỉ định và sửa chữa tệp nếu phát hiện sự cố khi có thể.

<file>

Chỉ định đường dẫn đầy đủ và tên tệp

/verifyfile

xác minh tính toàn vẹn của tệp được chỉ định. Sẽ không có hoạt động sửa chữa được thực hiện ở đây.

/offwindir

Chỉ định vị trí của thư mục windows ngoại tuyến để phục vụ cho quá trình sửa chữa ngoại tuyến.

/offbootdir

Chỉ định vị trí của thư mục để khởi động ngoại tuyến

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh sfc

Bạn phải đăng nhập với tư cách là thành viên của nhóm quản trị viên thì mới chạy được tệp thực thi sfc.exe.

Nếu lệnh sfc phát hiện ra rằng một tệp được bảo vệ đã bị ghi đè, nó sẽ truy xuất phiên bản chính xác của tệp đó từ thư mục systemroot\system32\dllcache, sau đó thay thế tệp không chính xác.

Có sự khác biệt về chức năng giữa lệnh sfc trên Windows Server 2003, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2, để xem sự khác biệt này là gì, hãy tham khảo các bài viết sau:

  • Để biết thêm thông tin về lệnh sfc trên Windows Server 2003, hãy xem bài viết 310747 trong Microsoft Knowledge Base.
  • Để biết thêm thông tin về lệnh sfc trên Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2, hãy xem bài viết về System File Checker.

Ví dụ lệnh sfc

Để xác minh tệp kernel32.dll, hãy gõ:

sfc /verifyfile=c:\windows\system32\kernel32.dll

Để thiết lập sửa chữa ngoại tuyến cho tệp kernel32.dll với thư mục khởi động ngoại tuyến được đặt thành d: và thư mục cửa sổ ngoại tuyến được đặt thành d:\windows, hãy gõ:

sfc /scanfile=d:\windows\system32\kernel32.dll /offbootdir=d:\ /offwindir=d:\windows

Xem thêm:

Thứ Tư, 26/12/2018 22:51
51 👨 1.602
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản