Lệnh bitsadmin getowner, get priority và getproxybypasslist

Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu về 3 lệnh: bitsadmin getowner, bitsadmin get priority và bitsadmin getproxybypasslist.

Lệnh bitsadmin getowner

Lệnh bitsadmin getowner truy xuất chủ sở hữu của nhiệm vụ đã chỉ định.

Cú pháp

bitsadmin /GetOwner <Job>

Tham số

Tham sốMô tả
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID.

Ví dụ

Ví dụ sau hiển thị chủ sở hữu cho nhiệm vụ có tên myDownloadJob.

C:\>bitsadmin /GetOwner myDownloadJob

Lệnh bitsadmin get priority

Lệnh bitsadmin get priority truy xuất mức độ ưu tiên của nhiệm vụ được chỉ định.

Cú pháp

bitsadmin /GetPriority <Job>

Tham số

Tham sốMô tả
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID.

Lưu ý: Mức độ ưu tiên là FOREGROUND, HIGH, NORMAL, LOW hoặc UNKNOWN.

Ví dụ

Ví dụ sau truy xuất mức ưu tiên cho nhiệm vụ có tên myDownloadJob.

C:\>bitsadmin /GetPriority myDownloadJob

Lệnh bitsadmin getproxybypasslist

Lệnh bitsadmin getproxybypasslist truy xuất danh sách proxy đã bỏ qua cho nhiệm vụ được chỉ định.

Cú pháp

bitsadmin /GetProxyBypassList <Job>

Tham số

Tham sốMô tả
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID.

Lưu ý: Danh sách bỏ qua chứa tên máy chủ, địa chỉ IP hoặc cả hai, không được định tuyến thông qua proxy. Danh sách có thể chứa "<local>" để chỉ tất cả các máy chủ trên cùng một mạng LAN. Các phần tử trong danh sách có thể cách nhau bằng dấu chấm phẩy hoặc dấu cách.

Ví dụ

Ví dụ sau truy xuất danh sách proxy bỏ qua cho nhiệm vụ có tên myDownloadJob:

C:\>bitsadmin /GetProxyBypassList myDownloadJob

Xem thêm:

Thứ Ba, 09/10/2018 17:39
51 👨 164
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản