Lệnh Scwcmd configure trong Windows

(Áp dụng cho: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Lệnh Scwcmd giúp áp dụng chính sách bảo mật đã được cấu hình bởi Security Configuration Wizard (SCW) cho máy tính. Công cụ dòng lệnh này cũng chấp nhận danh sách tên máy tính làm dữ liệu đầu vào. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ ở bên dưới.

Cú pháp lệnh Scwcmd configure

scwcmd configure [[[/m:<ComputerName> | /ou:<OuName>] /p:<Policy>] | /i:<ComputerList>] [/u:<UserName>] [/pw:<Password>] [/t:<Threads>]

Tham số lệnh Scwcmd configure

Tham số

Mô tả

/m:<ComputerName>

Chỉ định tên NetBIOS, tên DNS hoặc địa chỉ IP của máy tính để phân tích. Nếu tham số /m được chỉ định thì tham số /p cũng phải được chỉ định theo.

/ou:<OuName>

Chỉ định tên miền đầy đủ (fully qualified domain name- FQDN) của một đơn vị tổ chức (organizational unit- OU) trong Active Directory Domain Services. Nếu tham số /ou được chỉ định, thì tham số /p cũng phải được chỉ định theo. Tất cả các máy tính trong OU sẽ được phân tích theo một chính sách nhất định.

/p:<Policy>

Chỉ định đường dẫn và tên của tệp chính sách .xml sẽ được sử dụng để tiến hành cấu hình.

/i:<ComputerList>

Chỉ định đường dẫn và tên của tệp .xml chứa danh sách máy tính cùng với các tệp chính sách dự kiến của chúng. Tất cả các máy tính trong tệp .xml sẽ được phân tích dựa trên các tệp chính sách tương ứng của chúng. Tệp .xml mẫu sẽ là %windir%\security\SampleMachineList.xml.

/u:<UserName>

Chỉ định thông tin xác thực người dùng thay thế để sử dụng khi định cấu hình máy tính từ xa. Mặc định là người dùng đã đăng nhập.

/pw:<Password>

Chỉ định thông tin xác thực người dùng thay thế để sử dụng khi định cấu hình máy tính từ xa. Mặc định là mật khẩu của người dùng đã đăng nhập.

/t:<Threads>

Chỉ định số lượng các hoạt động phân tích nổi bật đồng thời cần được duy trì trong quá trình phân tích (giá trị mặc định DefaultValue = 40, giá trị thấp nhất MinValue = 1, giá trị tối đa MaxValue = 1000).

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh Scwcmd configure

Scwcmd.exe sẽ chỉ có sẵn trên các máy tính chạy Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2003.

Ví dụ lệnh Scwcmd configure

Để định cấu hình chính sách bảo mật đối với tệp có tên webpolicy.xml, hãy nhập:

scwcmd configure /p:webpolicy.xml

Để định cấu hình chính sách bảo mật cho máy tính ở mức 172.16.0.0 ngược lại với tệp webpolicy.xml bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập tài khoản webadmin, hãy nhập:

scwcmd configure /m:172.16.0.0 /p:webpolicy.xml /u:webadmin

Để định cấu hình chính sách bảo mật trên tất cả các máy tính trong danh sách Campusmachines.xml với tối đa 100 luồng, hãy nhập:

scwcmd configure /i:campusmachines.xml /t:100

Để định cấu hình chính sách bảo mật trên tất cả các máy tính trong WebServers OU dựa trên tệp webpolicy.xml bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của tài khoản DomainAdmin, hãy nhập:

scwcmd configure /ou:OU=WebServers,DC=Marketing,DC=ABCCompany,DC=com /p:webpolicy.xml /u:DomainAdmin

Xem thêm:

Thứ Hai, 10/12/2018 21:36
52 👨 166
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản