Lệnh nlbmgr trong Windows

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012).

Bạn có thể cấu hình và quản lý các cụm cân bằng tải mạng và tất cả các máy chủ cụm từ một máy tính và bạn cũng có thể sao chép cấu hình cụm cho các máy chủ khác bằng các sử dụng Network Load Balancing Manager. Có thể khởi động Network Load Balancing Manager từ lệnh bằng cách sử dụng lệnh nlbmgr.exe, được cài đặt trong thư mục systemroot\System32.

Cú pháp lệnh nlbmgr

nlbmgr [/help] [/noping] [/hostlist <filename>] [/autorefresh <interval>]

Tham số

Tham số

Giải thích

/help

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

/noping

Ngăn chặn Network Load Balancing Manager ping các máy chủ trước khi cố gắng liên hệ với các máy chủ thông qua Windows Management Instrumentation (WMI). Sử dụng tùy chọn này nếu bạn đã tắt Giao thức Thông báo Điều khiển Internet (Internet Control Message Protocol - ICMP) trên tất cả các bộ điều hợp mạng khả dụng. Nếu Network Load Balancing Manager cố gắng liên hệ với một máy chủ không có sẵn, bạn sẽ gặp phải sự chậm trễ (delay) khi sử dụng tùy chọn này.

/hostlist

Tải các máy chủ được chỉ định trong filename vào Network Load Balancing Manager

/autorefresh

Giúp cho Network Load Balancing Manager làm mới lại thông tin máy chủ và cụm thông tin của nó sau mỗi giây. Nếu không có khoảng thời gian nào được chỉ định, thông tin sẽ được làm mới sau mỗi 60 giây theo mặc định.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Xem thêm:

Thứ Năm, 04/10/2018 08:17
51 👨 319
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản