Lệnh reg unload trong Windows

Lệnh reg unload giúp loại bỏ một phần của registry đã được tải bằng cách sử dụng lệnh reg load. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ ở bên dưới.

Cú pháp lệnh reg unload

reg unload <KeyName>

Tham số lệnh reg unload

Tham số

Mô tả

<KeyName>

Chỉ định đường dẫn đầy đủ của subkey sẽ được gỡ xuống (unload). Để chỉ định một máy tính từ xa, bạn hãy đính kèm cả tên máy tính (trong định dạng \\<ComputerName>) như một phần của tham số KeyName. Ngoài ra, tham số KeyName cũng phải bao gồm một root key hợp lệ. Các root key hợp lệ cho máy tính cục bộ là: HKLM, HKCU, HKCR, HKU và HKCC. Nếu máy tính từ xa được chỉ định, các root key hợp lệ sẽ là HKLM và HKU.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Tham số lệnh reg unload

Bảng sau đây liệt kê các giá trị trả về cho lệnh reg unload:

Giá trị

Ý nghĩa

0

Thành công

1

Thất bại

Ví dụ lệnh reg unload

Để dỡ bỏ subkey TempHive trong tập tin HKLM, hãy gõ:

REG UNLOAD HKLM\TempHive

Chú ý

Tuyệt đối không chỉnh sửa registry trực tiếp trừ khi bạn không có lựa chọn thay thế nào khác. Registry editor sẽ bỏ qua các biện pháp bảo vệ tiêu chuẩn, cho phép các thiết lập có thể làm giảm hiệu năng, làm hỏng hệ thống của bạn hoặc thậm chí yêu cầu bạn phải cài đặt lại Windows. Bạn có thể thay đổi hầu hết các thiết lập registry bằng cách sử dụng các chương trình trong Control Panel hoặc Microsoft Management Console (MMC). Nếu bạn phải chỉnh sửa registry trực tiếp, hãy sao lưu registry lại trước đã!

Xem thêm:

Thứ Năm, 15/11/2018 21:29
52 👨 204
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản