• Copy constructor trong C++ Copy constructor trong C++
  Copy constructor là một constructor mà tạo một đối tượng bằng việc khởi tạo nó với một đối tượng của cùng lớp đó, mà đã được tạo trước đó.
 • Lập trình Web trong C++ Lập trình Web trong C++
  Common Gateway Interface hoặc CGI là một tập hợp các chuẩn mà định nghĩa cách thông tin được trao đổi giữa Web Server và một Custom Script.
 • Bộ tiền xử lý (Preprocessor) trong C++ Bộ tiền xử lý (Preprocessor) trong C++
  Bộ tiền xử lý (Preprocessor) là các directive (chỉ thị), cung cấp chỉ lệnh tới bộ biên dịch để tiền xử lý thông tin trước khi bắt đầu biên dịch thực sự.
 • Tính bao đóng trong C++ Tính bao đóng trong C++
  Tính đóng gói (Encapsulation) là một khái niệm của lập trình hướng đối tượng mà ràng buộc dữ liệu và các hàm mà thao tác dữ liệu đó, và giữ chúng an toàn bởi ngăn cản sự gây trở ngại và sự lạm dụng từ bên ngoài. Tính bao đóng dẫn đến khái niệm OOP quan trọng là Data Hiding.
 • Nạp chồng toán tử và Nạp chồng hàm trong C++ Nạp chồng toán tử và Nạp chồng hàm trong C++
  C++ cho phép bạn xác định nhiều hơn một định nghĩa cho một tên hàm hoặc một toán tử trong cùng phạm vi (scope), được gọi tương ứng là Nạp chồng hàm (function overloading) và Nạp chồng toán tử (operator overloading) trong C++.
 • Contructor và Destructor trong C++ Contructor và Destructor trong C++
  Một class contructor là một hàm thành viên đặc biệt của một lớp mà được thực thi bất cứ khi nào chúng ta tạo các đối tượng mới của lớp đó.
 • Nạp chồng toán tử Input/Output trong C++ Nạp chồng toán tử Input/Output trong C++
  C++ là có thể input và output các kiểu dữ liệu có sẵn bởi sử dụng toán tử trích luồng >> và toán tử chèn luồng <<. Các toán tử trích luồng và chèn luồng cũng có thể được nạp chồng để thực hiện input và output cho các kiểu tự định nghĩa (user-defined).
 • Thành viên Static của lớp trong C++ Thành viên Static của lớp trong C++
  Chúng ta có thể định nghĩa các thành viên lớp là static bởi sử dụng từ khóa static trong C++. Khi chúng ta khai báo một thành viên của một lớp là static, nghĩa là, dù cho có bao nhiêu đối tượng của lớp được tạo, thì sẽ chỉ có một bản sao của thành viên static.
 • Mảng (Array) trong C/C++ Mảng (Array) trong C/C++
  Ngôn ngữ lập trình C/C++ cung cấp cấu trúc dữ liệu gọi là mảng, được lưu trữ trong một tập hợp các dữ liệu cùng kiểu với độ dài cố định. Một mảng được sử dụng để lưu trữ tập hợp dữ liệu, nhưng nó rất hữu dụng nếu bạn nghĩ về một mảng các biến với cùng một kiểu.
 • Modifier trong C/C++ Modifier trong C/C++
  C++ cho phép các kiểu dữ liệu char, int và double có các Modifier đặt trước chúng. Một Modifier được sử dụng để thông báo ý nghĩa của kiểu cơ sở, giúp cho nó tăng sự chính xác hơn với sự cần thiết của các tình huống đa dạng.
 • Access Modifier cho lớp trong C++ Access Modifier cho lớp trong C++
  Data Hiding là một trong những đặc điểm quan trọng của Lập trình hướng đối tượng mà cho phép ngăn cản hàm của một chương trình truy cập trực tiếp tới biểu diễn nội vi của một kiểu lớp.
 • Tính kế thừa trong C++ Tính kế thừa trong C++
  Một trong những khái niệm quan trọng nhất trong lập trình hướng đối tượng là Tính kế thừa (Inheritance). Tính kế thừa cho phép chúng ta định nghĩa một lớp trong điều kiện một lớp khác, mà làm cho nó dễ dàng hơn để tạo và duy trì một ứng dụng. Điều này cũng cung cấp một cơ hội để tái sử dụng tính năng code và thời gian thực thi nhanh hơn.
 • Comment trong C/C++ Comment trong C/C++
  Comment của chương trình là các lời diễn giải, mà bạn có thể bao trong C/C++ code, và giúp cho bất kỳ ai đọc source code dễ dàng hơn. Tất cả ngôn ngữ lập trình đều cho phép một số mẫu comment nào đó.
 • Gọi hàm bởi giá trị trong C++ Gọi hàm bởi giá trị trong C++
  Phương thức thức gọi hàm bởi giá trị của các tham số đã truyền tới một hàm sao chép giá trị thực sự của một tham số vào trong tham biến chính thức của hàm. Trong trường hợp này, các thay đổi được tạo ra tới tham biến bên trong hàm không có ảnh hưởng tới tham số.
 • Input/Output trong C++ Input/Output trong C++
  Thư viện chuẩn C++ cung cấp nhiều khả năng để input/output và sẽ được bàn luận trong các chương sau. Trong chương này, chúng ta thảo luận rất cơ bản và phổ biến nhất về hoạt động I/O cần thiết cho lập trình C++.
 • Toán tử trong C++ Toán tử trong C++
  Một toán tử là một biểu tượng, mà nói cho compiler thực hiện các thao tác toán học và logic cụ thể. C++ cung cấp nhiều toán tử có sẵn bao gồm.
 • Nạp chồng toán tử gán trong C++ Nạp chồng toán tử gán trong C++
  Bạn có thể nạp chồng toán tử gán (=) như khi bạn có thể với các toán tử khác trong C++ và nó có thể được sử dụng để tạo một đối tượng giống như copy constructor.
 • Đọc/ghi File trong C++ | fstream trong C++ Đọc/ghi File trong C++ | fstream trong C++
  Tới bây giờ, chúng ta đã sử dụng thư viện chuẩn iostream, cung cấp các phương thức cin và cout để đọc từ Standard Input và ghi tới Standard Output tương ứng.
 • Chuỗi (String) trong C/C++ Chuỗi (String) trong C/C++
  Dạng chuỗi này bắt nguồn từ ngôn ngữ C và tiếp tục được hỗ trợ trong C/C++. Chuỗi trong ngôn ngữ lập trình C thực chất là mảng một chiều của các ký tự mà kết thúc bởi một ký tự null '\0'.
 • Đa hình trong C++ Đa hình trong C++
  Đa hình (từ gốc trong tiếng Anh là polymorphism) nghĩa là có nhiều dạng khác nhau. Thông thường, đa hình xảy ra khi có một hệ thống phân cấp các class và chúng liên quan với nhau bởi tính kế thừa.