• Thẻ HTML <ruby>

    Thẻ HTML <ruby>
    Thẻ <ruby> chỉ định chú thích ruby. Chú thích ruby ​​là một văn bản bổ sung nhỏ, được đính kèm với văn bản chính để biểu thị cách phát âm hoặc ý nghĩa của các ký tự tương ứng.
  • Thẻ HTML <rt>

    Thẻ HTML <rt>
    Thẻ <rt> xác định phần giải thích hoặc cách phát âm của các ký tự (đối với kiểu chữ Đông Á) trong chú thích ruby.