Lệnh Scwcmd register trong Windows

(Áp dụng cho: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Lệnh Scwcmd register giúp mở rộng hoặc tùy chỉnh cơ sở dữ liệu cấu hình bảo mật (Security Configuration Database) của trình hướng dẫn cấu hình bảo mật (Security Configuration Database - SCW) bằng cách đăng ký tệp Security Configuration Database có chứa các định nghĩa về vai trò, tác vụ, dịch vụ hoặc cổng. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ ở bên dưới.

Cú pháp lệnh Scwcmd register

scwcmd register /kbname:<MyApp> [/kbfile:<kb.xml>] [/kb:<path>] [/d]

Tham số lệnh Scwcmd register

Tham số

Mô tả

/kbname:<MyApp>

Chỉ định tên mà theo đó phần mở rộng Security Configuration Database sẽ được đăng ký.

/kbfile:<Kb.xml>

Chỉ định đường dẫn và tên của tệp Security Configuration Database sẽ được sử dụng để mở rộng hoặc tùy chỉnh Security Configuration Database cơ sở. Để xác thực rằng tệp Security Configuration Database có tuân thủ lược đồ SCW, hãy sử dụng tệp định nghĩa lược đồ %Windir%\security\KBRegistrationInfo.xsd. Tùy chọn này phải được cung cấp trừ khi tham số / d được chỉ định.

/kb:<Path>

Chỉ định đường dẫn đến thư mục chứa các tệp cơ sở dữ liệu cấu hình bảo mật SCW sẽ được cập nhật. Nếu tùy chọn này không được chỉ định, tệp %Windir%\security\msscw\kbs sẽ được sử dụng theo mặc định.

/d

Hủy đăng ký một phần mở rộng của Security Configuration Database từ cơ sở dữ liệu cấu hình bảo mật. Phần mở rộng bị hủy đăng ký sẽ được chỉ định bởi tham số /kbname (không nên chỉ định tham số / kbfile). Cơ sở dữ liệu cấu hình bảo mật để hủy đăng ký phần mở rộng từ được chỉ định bởi tham số /kb.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh Scwcmd register

Scwcmd.exe sẽ chỉ có sẵn trên các máy tính chạy Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2003.

Ví dụ lệnh Scwcmd register

Để đăng ký tệp Security Configuration Database có tên SCWKBForMyApp.xml dưới tên MyApp ở vị trí \kbserver\kb, hãy gõ:

scwcmd register /kbfile:d:\SCWKBForMyApp.xml /kbname:MyApp /kb:\\kbserver\kb

Để hủy đăng ký tệp Security Configuration Database có tên MyApp đặt tại \kbserver\kb, hãy gõ:

scwcmd register /d /kbname:MyApp /kb:\\kbserver\kb

Xem thêm:

Thứ Ba, 11/12/2018 22:35
52 👨 161
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản