Lệnh rexec trong Windows

(Áp dụng Cho: Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 với SP1, Windows Server 2003 với SP2).

Để chạy các lệnh trên máy tính từ xa hay các máy tính không phải Windows… các máy tính chạy hệ điều hành Windows Server 2003, Windows XP và Windows 2000 có thể sử dụng công cụ lệnh rexec để kết nối với các máy tính không phải Windows nhưng có cung cấp cũng như đang chạy dịch vụ Rexec (daemon). Lệnh rexec sẽ xác thực tên người dùng trên máy tính từ xa trước khi thực hiện một lệnh được chỉ định. Nếu được sử dụng mà không có tham số, rexec hiển thị trợ giúp.

Chú ý: Bạn không thể kết nối với máy tính đang chạy hệ điều hành Windows Server 2003, Windows XP và Windows 2000 bằng cách sử dụng lệnh rexec vì hệ điều hành Windows không cung cấp dịch vụ Rexec.

Cú pháp lệnh rexec

rexec [Host] [-lUserName] [-n] [Command]

Tham số lệnh rexec

Tham số

Mô tả

Host

Chỉ định máy chủ từ xa (máy tính) để chạy lệnh thông qua tên hoặc địa chỉ IP.

-l UserName

Chỉ định tên người dùng trên máy tính từ xa. Nếu bỏ qua tham số này, tên của người dùng hiện đang đăng nhập vào hệ thống sẽ được sử dụng theo mặc định.

-n

Chuyển hướng đầu vào của lệnh rexec đến thiết bị NUL. Điều này sẽ ngăn cản việc hiển thị các kết quả lệnh trên máy tính cục bộ.

Command

Chỉ định lệnh để chạy trên máy tính từ xa.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt

Chú giải lệnh rexec

Tiêu chuẩn thực thi lệnh:

Lệnh rexec nhắc người dùng nhập mật khẩu và xác thực mật khẩu đã cung cấp trên máy tính từ xa. Nếu xác thực thành công, lệnh sẽ được thực thi.

Lệnh rexec sao chép đầu vào tiêu chuẩn vào lệnh từ xa (remote command), sao chép đầu ra tiêu chuẩn của lệnh từ xa cho ra tiêu chuẩn của nó, và sao chép các lỗi tiêu chuẩn của lệnh từ xa cho lỗi tiêu chuẩn của nó. Lệnh rexec thường cũng sẽ thoát khi lệnh từ xa được hủy bỏ.

Sử dụng ký hiệu chuyển hướng:

Để sự chuyển hướng có thể được tiến hành trên máy tính từ xa, bạn phải đính kèm theo các ký hiệu chuyển hướng trong dấu ngoặc kép (ví dụ: ">>"). Nếu bạn không sử dụng dấu ngoặc kép, sự chuyển hướng sẽ xảy ra trên máy tính cục bộ. Ví dụ, lệnh sau nối thêm dữ liệu tệp RemoteFile từ xa vào tệp LocalFile trên máy tính cục bộ:

rexec othercomputer cat remotefile >> localfile

Lệnh sau nối thêm dữ liệu tệp RemoteFile vào tệp OtherRemoteFile trên máy tính từ xa:

rexec othercomputer cat remotefile ">>" otherremotefile

Sử dụng các lệnh tương tác:

Bạn không thể chạy các lệnh có tính tương tác cao nhất. Ví dụ, lệnh vi hoặc emacs không thể chạy được bằng rexec. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng lệnh telnet.

Lệnh này sẽ chỉ có sẵn nếu giao thức Internet Protocol (TCP/IP) được cài đặt như một thành phần trong thuộc tính của bộ điều hợp mạng trong Network Connections.

Ví dụ lệnh rexec

Để thực thi lệnh telcon trên máy tính từ xa vax1 bằng tên admin1, hãy gõ:

rexec vax1 -l admin1 telcon

Chú giải định dạng

Định dạng

Ý nghĩa

In nghiêng

Thông tin mà người dùng sẽ phải cung cấp.

In đậm

Các yếu tố mà người dùng buộc phải nhập chính xác như đã được hiển thị.

Dấu ba chấm (...)

Tham số có thể được lặp lại nhiều lần trong một dòng lệnh.

Ở giữa các dấu ngoặc ([])

Các thành phần tùy chọn

Ở giữa các dấu ngoặc ({}) và được ngăn cách bằng dấu (|), Ví dụ: {even | odd}

Tập các tùy chọn mà trong đó đó người dùng chỉ được chọn một.

Phông chữ Courier

Mã hoặc kết quả đầu ra của chương trình.

Xem thêm:

Thứ Ba, 27/11/2018 23:01
52 👨 284
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản