Lệnh bitsadmin getfilestransferred và bitsadmin getminretrydelay

Lệnh bitsadmin getfilestransferred truy xuất số lượng file được truyền cho nhiệm vụ đã chỉ định. Lệnh bitsadmin getminretrydelay truy xuất khoảng thời gian, tính bằng giây, mà service sẽ đợi khi gặp lỗi tạm thời, trước khi thử truyền file.

Lệnh bitsadmin getfilestransferred và bitsadmin getminretrydelay trong Windows

Lệnh bitsadmin getfilestransferred

Cú pháp

bitsadmin /GetFilesTransferred <Job>

Tham số

Tham sốMô tả
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID

Ví dụ

Ví dụ sau truy xuất số lượng file được truyền trong nhiệm vụ có tên myDownloadJob.

C:\>bitsadmin /GetFilesTransferred myDownloadJob

Lệnh bitsadmin getminretrydelay

Cú pháp

bitsadmin /GetMinRetryDelay <Job>

Tham số

Tham sốMô tả
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID

Ví dụ

Ví dụ sau truy xuất độ trễ thử lại tối thiểu cho nhiệm vụ có tên myDownloadJob.

C:\>bitsadmin /GetMinRetryDelay myDownloadJob

Xem thêm:

Thứ Hai, 01/10/2018 14:21
51 👨 125
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản