Lệnh Fsutil hardlink trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 7.

Lệnh Fsutil hardlink tạo một hard link (liên kết cứng) giữa một file hiện có và một file mới.

Cú pháp lệnh Fsutil hardlink

fsutil hardlink create <NewFileName> <ExistingFileName>
fsutil hardlink list <Filename>

Tham số

Tham sốMô tả
createThiết lập một hard link NTFS giữa một file hiện có và một file mới. (Hard link NTFS tương tự như hard link POSIX).
<NewFileName>Chỉ định file mà bạn muốn tạo hard link đến.
<ExistingFileName>Chỉ định file mà bạn muốn tạo hard link từ đó.
list

Liệt kê các hard link cho Filename.

Tham số này áp dụng cho: Windows Server 2008 R2 và Windows 7.

Lưu ý

Hard link là một mục nhập cấp thư mục cho một file. Mỗi file có thể được coi là có ít nhất một hard link. Trên ổ đĩa NTFS, mỗi file có thể có nhiều hard link, do đó, một file có thể xuất hiện trong nhiều thư mục (hoặc thậm chí trong cùng một thư mục có tên khác nhau). Vì tất cả các liên kết tham chiếu đến cùng một file, các chương trình có thể mở bất kỳ liên kết nào và sửa đổi file khi cần. Một file bị xóa khỏi hệ thống file chỉ sau khi tất cả các liên kết đến nó đã bị xóa. Sau khi bạn tạo một hard link, các chương trình có thể sử dụng nó như bất kỳ tên file nào khác.

Xem thêm:

Thứ Hai, 10/12/2018 17:39
52 👨 221
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản