Lệnh bdehdcfg trong Windows

Lệnh bdehdcfg chuẩn bị một ổ cứng với các phân vùng cần thiết cho mã hóa ổ đĩa với BitLocker. Hầu hết các cài đặt của Windows 7 sẽ không cần phải sử dụng công cụ này vì thiết lập BitLocker bao gồm khả năng chuẩn bị và phân vùng ổ đĩa theo yêu cầu.

Cảnh báo:

Có một cuộc xung đột với việc cài đặt Group Policy Deny write access to fixed drives not protected by BitLocker nằm trong Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\BitLocker Drive Encryption\Fixed Data Drives.

Nếu Bdehdcfg được chạy trên máy tính khi cài đặt policy này được bật, bạn có thể gặp phải các sự cố sau:

  • Nếu bạn cố gắng thu nhỏ ổ đĩa và tạo ổ đĩa hệ thống, kích thước ổ đĩa sẽ được giảm thành công và một phân vùng thô sẽ được tạo. Tuy nhiên, phân vùng thô sẽ không được định dạng. Thông báo lỗi sau được hiển thị: "The new active Drive cannot be formatted. You may need to manually prepare your drive for BitLocker."
  • Nếu bạn đã cố gắng sử dụng không gian chưa được phân bổ để tạo ổ đĩa hệ thống, một phân vùng thô sẽ được tạo. Tuy nhiên, phân vùng thô sẽ không được định dạng. Thông báo lỗi sau được hiển thị: "The new active Drive cannot be formatted. You may need to manually prepare your drive for BitLocker."
  • Nếu bạn cố gắng hợp nhất ổ đĩa hiện có vào ổ đĩa hệ thống, công cụ sẽ không sao chép file khởi động cần thiết vào ổ đĩa đích để tạo ổ đĩa hệ thống. Thông báo lỗi sau được hiển thị: "BitLocker setup failed to copy boot files. You may need to manually prepare your drive for BitLocker."

Nếu cài đặt policy này đang được thực thi, một ổ cứng không thể được phân vùng lại vì ổ đĩa đó đã được bảo vệ. Nếu bạn đang nâng cấp máy tính của mình từ phiên bản Windows cũ và các máy tính đó được cấu hình với một phân vùng, bạn nên tạo phân vùng hệ thống BitLocker bắt buộc trước khi áp dụng thiết lập policy cho các máy tính.

Để biết ví dụ về cách sử dụng lệnh này, xem phần Ví dụ.

Cú pháp

bdehdcfg [–driveinfo <DriveLetter>] [-target {default|unallocated|<DriveLetter> shrink|<DriveLetter> merge}] [–newdriveletter] [–size <SizeinMB>] [-quiet]

Tham số

Tham sốMô tả
Bdehdcfg: driveinfoHiển thị ký tự ổ đĩa, tổng kích thước, không gian trống tối đa và đặc tính phân vùng của các phân vùng trên ổ đĩa được chỉ định. Chỉ các phân vùng hợp lệ mới được liệt kê. Không gian chưa phân bổ không được liệt kê nếu có 4 phân vùng chính hoặc phân vùng mở rộng đã tồn tại.
Bdehdcfg: targetXác định phần nào của ổ đĩa được sử dụng làm ổ đĩa hệ thống và làm cho phần đó hoạt động.
Bdehdcfg: newdriveletterGán một ký tự ổ đĩa mới cho phần ổ đĩa được sử dụng như ổ đĩa hệ thống.
Bdehdcfg: sizeXác định kích thước của phân vùng hệ thống, khi ổ đĩa hệ thống mới đang được tạo.
Bdehdcfg: quietNgăn chặn hiển thị tất cả các hành động và lỗi trong giao diện dòng lệnh và chỉ thị Bdehdcfg sử dụng câu trả lời "Yes" cho bất kỳ lời nhắc Yes/No nào có thể xảy ra trong quá trình chuẩn bị ổ đĩa tiếp theo.
Bdehdcfg: restartHướng dẫn máy tính khởi động lại sau khi quá trình chuẩn bị ổ đĩa kết thúc.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Ví dụ

Ví dụ sau mô tả Bdehdcfg đang được sử dụng với ổ đĩa mặc định để tạo phân vùng hệ thống 500MB. Vì không có ký tự ổ đĩa nào được chỉ định, phân vùng hệ thống mới sẽ không có ký tự ổ đĩa.

bdehdcfg -target default -size 500

Ví dụ sau mô tả Bdehdcfg đang được sử dụng với ổ đĩa mặc định để tạo phân vùng hệ thống (P:), có kích thước mặc định là 300MB trong không gian chưa được phân bổ trên ổ đĩa. Công cụ sẽ không nhắc người dùng nhập thêm bất kỳ thông tin gì, cũng như sẽ không hiển thị bất kỳ lỗi nào. Sau khi ổ đĩa hệ thống đã được tạo, máy tính sẽ tự động khởi động lại.

bdehdcfg -target unallocated –newdriveletter P: -quiet -restart

Xem thêm:

Thứ Ba, 25/09/2018 12:16
51 👨 243
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản