Lệnh reg copy trong Windows

Để sao chép một entry vào vị trí được chỉ định trên local PC hoặc máy tính từ xa ta sẽ sử dụng lệnh reg copy. Để hiểu hơn về cách sử dụng lệnh reg copy, bạn có thể theo dõi cú pháp, giải thích tham số lệnh và ví dụ mà Quantrimang.com đã tổng hợp ở bên dưới.

Cú pháp lệnh reg copy

reg copy <KeyName1> <KeyName2> [/s] [/f]

Tham số lệnh reg copy

Tham số

Mô tả

<KeyName1>

Chỉ định đường dẫn đầy đủ của subkey đầu tiên được so sánh. Để chỉ định một máy tính từ xa, bạn hãy đính kèm cả tên máy tính (trong định dạng \\<ComputerName>) như một phần của tham số KeyName. Ngoài ra, tham số KeyName1 cũng phải bao gồm một root key hợp lệ. Các root key hợp lệ cho máy tính cục bộ là: HKLM, HKCU, HKCR, HKU và HKCC. Nếu máy tính từ xa được chỉ định, các root key hợp lệ sẽ là HKLM và HKU.

<KeyName2>

Chỉ định đường dẫn đầy đủ của subkey đầu tiên được so sánh. Để chỉ định một máy tính từ xa, bạn hãy đính kèm cả tên máy tính (trong định dạng \\ <ComputerName>) như một phần của tham số KeyName. Ngoài ra, tham số KeyName2 cũng phải bao gồm một root key hợp lệ. Các root key hợp lệ cho máy tính cục bộ là: HKLM, HKCU, HKCR, HKU và HKCC. Nếu máy tính từ xa được chỉ định, các root key hợp lệ sẽ là HKLM và HKU.

/s

Sao chép tất cả các subkey và entry theo subkey được chỉ định.

/f

Sao chép subkey mà không cần nhắc xác nhận.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Tham số lệnh reg copy

Reg không yêu cầu xác nhận khi sao chép các subkey.

Bảng sau đây liệt kê các giá trị trả về cho lệnh reg copy:

Giá trị

Ý nghĩa

0

Thành công

1

Thất bại

Ví dụ lệnh reg copy

Để sao chép tất cả các subkey và giá trị trong key có tên MyApp vào key có tên SaveMyApp, hãy nhập:

REG COPY HKLM\Software\MyCo\MyApp HKLM\Software\MyCo\SaveMyApp /s\

Để sao chép tất cả các giá trị trong key có tên MyCo trên máy tính có tên ZODIAC vào key có tên MyCo1 trên máy tính cục bộ, hãy nhập:

REG COPY \\ZODIAC\HKLM\Software\MyCo HKLM\Software\MyCo1

Xem thêm:

Thứ Hai, 26/11/2018 16:41
52 👨 377
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản