Lệnh Fsutil reparsepoint trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 2008, Windows Vista.

Lệnh Fsutil reparsepoint truy vấn hoặc xóa các reparse point. Lệnh Fsutil reparsepoint thường được sử dụng bởi các chuyên gia hỗ trợ. Để biết cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh Fsutil reparsepoint

fsutil reparsepoint [query] <FileName>
fsutil reparsepoint [delete] <FileName>

Tham số

Tham sốMô tả
queryTruy xuất dữ liệu reparse point được liên kết với file hoặc thư mục, được xác định bởi handle đã chỉ định.
deleteXóa một reparse point từ file hoặc thư mục được xác định bởi handle đã chỉ định, nhưng không xóa file hoặc thư mục đó.
Chỉ định đường dẫn đầy đủ đến file bao gồm tên file và phần mở rộng, ví dụ C:\documents\filename.txt.

Lưu ý

Các reparse point là các đối tượng trong hệ thống file NTFS, có một thuộc tính được xác định bằng dữ liệu do người dùng chỉ định và chúng được sử dụng để mở rộng chức năng trong hệ thống con input/output (I/O).

Các reparse point được sử dụng cho các junction point thư mục (junction point là một liên kết tượng trưng đến một thư mục) và các điểm mount ổ đĩa. Chúng cũng được sử dụng bởi các driver bộ lọc trong hệ thống file, nhằm đánh dấu các file nhất định là đặc biệt đối với driver đó.

Khi một chương trình đặt reparse point, nó sẽ lưu trữ dữ liệu này, cộng với một reparse tag, xác định dữ liệu mà nó đang lưu trữ là duy nhất. Khi hệ thống file mở một file có một reparse point, nó sẽ cố gắng tìm bộ lọc hệ thống file được liên kết. Nếu tìm thấy bộ lọc hệ thống file, bộ lọc sẽ xử lý file theo hướng dẫn của dữ liệu reparse. Nếu không tìm thấy bộ lọc hệ thống file, thao tác mở file sẽ không thành công.

Ví dụ

Để truy xuất dữ liệu reparse point được liên kết với C:\Server, hãy nhập:

fsutil reparsepoint query c:\server

Để xóa một reparse point từ một file hoặc thư mục được chỉ định, hãy sử dụng định dạng sau:

fsutil reparsepoint delete c:\server

Xem thêm:

Thứ Tư, 19/12/2018 15:06
31 👨 116
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản