Lệnh Scwcmd trong Windows

(Áp dụng cho: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Công cụ dòng lệnh Scwcmd.exe có trong trình hướng dẫn cấu hình bảo mật (Security Configuration Wizard - SCW) có thể được sử dụng để thực hiện các tác vụ sau:

  • Định cấu hình một hoặc nhiều máy chủ với chính sách do SCW tạo lập.
  • Phân tích một hoặc nhiều máy chủ với chính sách do SCW tạo lập.
  • Xem kết quả phân tích ở định dạng HTML.
  • Roll-back lại các chính sách SCW.
  • Chuyển đổi một chính sách được tạo lập bởi SCW thành các tệp gốc được hỗ trợ bởi chính sách nhóm Group Policy.
  • Đăng ký phần mở rộng cơ sở dữ liệu cấu hình bảo mật (Security Configuration Database extension) với SCW.

Khi bạn sử dụng scwcmd để định cấu hình, phân tích hoặc roll-back lại chính sách trên máy chủ từ xa, SCW cũng phải được cài đặt trên máy chủ từ xa đó.

Cú pháp lệnh Scwcmd

scwcmd <command> [<subcommand>]

Tham số lệnh Scwcmd

Lệnh con

Mô tả

/analyze

Xác định xem máy tính có tuân thủ chính sách hay không.

/configure

Áp dụng chính sách bảo mật do SCW tạo ra cho máy tính.

/register

Mở rộng hoặc tùy chỉnh cơ sở dữ liệu cấu hình bảo mật SCW bằng cách đăng ký tệp cơ sở dữ liệu cấu hình bảo mật có vai trò, nhiệm vụ, dịch vụ hoặc định nghĩa cổng.

/rollback

Áp dụng chính sách roll-back mới nhất hiện có, và sau đó xóa chính sách roll-back đó.

/transform

Chuyển đổi tệp chính sách bảo mật được tạo bằng cách sử dụng SCW thành đối tượng chính sách nhóm (Group Policy object - GPO) mới trong Active Directory Domain Services.

/view

Giới hạn tệp .xml bằng cách sử dụng biến đổi .xsl được chỉ định.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Xem thêm:

Thứ Sáu, 07/12/2018 17:15
51 👨 164
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản