Lệnh qappsrv (query termserver) trong Windows

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Lệnh qappsrv hiển thị danh sách tất cả các máy chủ Remote Desktop Session Host (RD Session Host) trên hệ thống mạng.

Chú ý

Lệnh này giống với lệnh query termserver.

Lệnh query termserver

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Lệnh query termserver hiển thị danh sách tất cả các máy chủ Remote Desktop Session Host (RD Session Host) trên hệ thống mạng. Để hiểu thêm về cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh query termserver.

query termserver [<ServerName>] [/domain:<Domain>] [/address] [/continue]

Tham số lệnh query termserver

Tham số

Mô tả

Chỉ định tên nhận diện máy chủ lưu trữ RD Session Host.

/domain:

Chỉ định miền để truy vấn cho các máy chủ đầu cuối. Bạn không cần chỉ định miền nếu bạn đang truy vấn chính miền mà bạn hiện đang làm việc.

/address

Hiển thị địa chỉ mạng và địa chỉ node cho mỗi máy chủ.

/continue

Ngăn chặn hiện tượng tạm dừng sau khi mỗi màn hình thông tin được hiển thị.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh query termserver

Lệnh query termserver sẽ tìm kiếm mạng cho tất cả các máy chủ RD Session Host đính kèm và trả về các thông tin sau:

  • Tên của máy chủ.
  • Hệ thống mạng (và địa chỉ node nếu tùy chọn /address được sử dụng).

Ví dụ lệnh query termserver

Để hiển thị thông tin về tất cả các máy chủ lưu trữ rd Session Host trên mạng, hãy gõ:

query termserver

Để hiển thị thông tin về máy chủ lưu trữ RD Session Host có tên Server3, hãy gõ:

query termserver Server3

Để hiển thị thông tin về tất cả các máy chủ lưu trữ RD Session Host trong miền CONTOSO, hãy nhập:

query termserver /domain:CONTOSO

Để hiển thị địa chỉ mạng và địa chỉ node cho máy chủ RD Session Host có tên là Server3, hãy gõ:

query termserver Server3 /address

Xem thêm:

Thứ Năm, 25/10/2018 14:59
52 👨 176
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản