Lệnh secedit:validate trong Windows

Lệnh secedit: validate giúp xác thực các cài đặt bảo mật được lưu trữ trong mẫu bảo mật (tệp .inf). Để hiểu hơn cách sử dụng lệnh này, xem mục ví dụ bên dưới.

Cú pháp lệnh secedit: validate

Secedit /validate <configuration file name>

Tham số lệnh secedit: validate

Tham số

Mô tả

Configuration file name

Đây là tham số bắt buộc.

Chỉ định đường dẫn và tên tệp cho mẫu bảo mật sẽ được xác thực.

Chú giải lệnh secedit: validate

  • Việc xác thực các mẫu bảo mật sẽ rất hữu ích nếu một mẫu bị hỏng hoặc được cài đặt không phù hợp.
  • Một mẫu bảo mật không hợp lệ sẽ không thể áp dụng được.
  • Tệp nhật ký sẽ không được cập nhật.
  • Bắt đầu từ Windows Server 2008, lệnh con Secedit /refreshpolicy đã được thay thế bằng gpupdate. Để biết thêm thông tin về cách làm mới cài đặt bảo mật, hãy xem lệnh Gpupdate.

Ví dụ lệnh secedit: validate

Sau khi quá trình khôi phục (rollback) được thực hiện trên một mẫu bảo mật, bạn muốn xác minh rằng tệp inf rollback, secRBKcontoso.inf, là hợp lệ, hãy nhập:

Secedit /validate secRBKcontoso.inf

Xem thêm:

Thứ Tư, 19/12/2018 11:10
51 👨 106
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản