Lệnh cscript trong Windows

 • Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Lệnh cscript bắt đầu một kịch bản lệnh để chạy trong môi trường dòng lệnh.

Cú pháp lệnh cscript

cscript <Scriptname.extension> [/B] [/D] [/E:<Engine>] [{/H:cscript|/H:wscript}] [/I] [/Job:<Identifier>] [{/Logo|/NoLogo}] [/S] [/T:<Seconds>] [/X] [/U] [/?] [<ScriptArguments>]

Tham số

Tham sốMô tả
Scriptname.extensionChỉ định đường dẫn và tên của file tập lệnh với phần mở rộng tùy chọn.
/BChỉ định chế độ batch, chế độ này không hiển thị cảnh báo, lỗi tập lệnh hoặc lời nhắc nhập.
/DKhởi động trình gỡ rối.
/E:Chỉ định công cụ được sử dụng để chạy tập lệnh.
/H:cscriptĐăng ký cscript.exe làm máy chủ mặc định để chạy tập lệnh.
/H:wscriptĐăng ký wscript.exe làm máy chủ mặc định để chạy tập lệnh. Đây là tùy chọn mặc định.
/IChỉ định chế độ tương tác, hiển thị cảnh báo, lỗi tập lệnh và lời nhắc nhập. Đây là tùy chọn mặc định và ngược lại với /B.
/Job:Chạy nhiệm vụ được nhận dạng bởi Identifier trong file .wsf script.
/LogoChỉ định rằng biểu ngữ Windows Script Host được hiển thị trong bảng điều khiển trước khi tập lệnh chạy. Đây là tùy chọn mặc định và ngược lại với /Nologo.
/NologoChỉ định rằng biểu ngữ Windows Script Host không được hiển thị trước khi tập lệnh chạy.
/SLưu các tùy chọn nhắc lệnh cho người dùng hiện tại.
/T:Chỉ định thời gian tối đa mà tập lệnh có thể chạy (tính bằng giây). Bạn có thể chỉ định tối đa 32,767 giây. Mặc định không giới hạn thời gian.
/UChỉ định Unicode cho đầu vào và đầu ra được chuyển hướng từ giao diện điều khiển.
/XBắt đầu tập lệnh trong trình gỡ rối.
/?Hiển thị các tham số lệnh có sẵn và cung cấp trợ giúp để sử dụng chúng. Điều này cũng giống như gõ cscript.exe mà không có tham số và không có tập lệnh.
ScriptArgumentsChỉ định các đối số được truyền cho tập lệnh. Mỗi đối số tập lệnh phải có dấu gạch chéo (/).

Lưu ý khi sử dụng lệnh cscript

 • Thực hiện tác vụ này không yêu cầu bạn phải có thông tin đăng nhập quản trị. Vì vậy, để bảo mật tốt nhất, hãy xem xét thực hiện nhiệm vụ này với tư cách một người dùng không có thông tin đăng nhập quản trị.
 • Để mở một Command Prompt, trên màn hình Start, hãy nhập cmd, sau đó nhấp vào command prompt.
 • Mỗi tham số đều không bắt buộc. Tuy nhiên, bạn không thể chỉ định đối số tập lệnh mà không chỉ định tập lệnh. Nếu bạn không chỉ định tập lệnh hoặc bất kỳ đối số tập lệnh nào, cscript.exe sẽ hiển thị cú pháp cscript.exe và các tùy chọn máy chủ hợp lệ.
 • Tham số /T ngăn chặn việc chạy quá nhiều tập lệnh bằng cách đặt hẹn giờ. Khi thời gian chạy vượt quá giá trị được chỉ định, lệnh cscript ngắt công cụ tập lệnh và kết thúc quá trình.
 • Các file tập lệnh Windows thường có một trong các phần mở rộng tên file sau: .wsf, .vbs, .js.
 • Bạn có thể đặt thuộc tính cho từng tập lệnh.
 • Windows Script Host có thể sử dụng các file tập lệnh .wsf. Mỗi file .wsf có thể sử dụng nhiều công cụ tạo tập lệnh và thực hiện nhiều nhiệm vụ.
 • Nếu bạn nhấp đúp vào file tập lệnh có phần mở rộng không có liên kết, hộp thoại Open With sẽ xuất hiện. Hãy chọn wscript hoặc cscript, sau đó chọn Always use this program to open this file type. Điều này đăng ký wscript.exe hoặc cscript là máy chủ lưu trữ tập lệnh mặc định cho các file thuộc loại này.

Xem thêm:

Thứ Bảy, 20/10/2018 12:04
52 👨 1.670
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Kiến thức cơ bản