Lệnh pubprn và lệnh pushprinterconnections trong Windows

Lệnh pubprn trong Windows

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Lệnh pubprn giúp phát hành một máy in vào thư mục Domain Services.

Cú pháp lệnh pubprn

cscript pubprn {<ServerName> | <UNCprinterpath>} 
"LDAP://CN=<Container>,DC=<Container>"

Tham số lệnh pubprn

Tham số

Mô tả

<ServerName>

Chỉ định tên của máy tính từ xa lưu trữ máy in mà bạn muốn phát hành. Nếu bạn không chỉ định máy tính từ xa, máy tính cục bộ sẽ được sử dụng theo mặc định.

<UNCprinterpath>

Đường dẫn Universal Naming Convention (UNC) cho máy in được chia sẻ mà bạn muốn phát hành.

"LDAP://CN=,DC="

Chỉ định đường dẫn đến thư mục Domain Services nơi bạn muốn phát hành máy in.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh pubprn

Lệnh pubprn là một tập lệnh Visual Basic nằm trong thư mục %WINdir%\System32\printing_Admin_Scripts\. Để sử dụng lệnh này, tại command prompt, bạn gõ cscript theo sau là đường dẫn đầy đủ đến tệp pubprn, hoặc thay đổi các thư mục vào thư mục thích hợp.

Ví dụ:

 cscript %WINdir%\System32\printing_Admin_Scripts\en-US\pubprn

Nếu thông tin mà bạn cung cấp chứa dấu cách, hãy sử dụng dấu ngoặc kép cho văn bản (ví dụ: "computer Name").

Ví dụ lệnh pubprn

Để phát hành tất cả các máy in trên máy tính có tên \\Server1 vào thư mục chứa có tên MyContainer trong miền MyDomain.company.Com, hãy nhập:

cscript Ppubprn Server1 "LDAP://CN=MyContainer,DC=MyDomain,DC=company,DC=Com"

Để xuất phát hành in có tên Laserprinter1 trên máy chủ \\Server1 vào thư mục chứa có tên MyContainer trong miền MyDomain.company.Com, hãy nhập:

cscript Ppubprn \\Server1\Laserprinter1 "LDAP://CN=MyContainer,DC=MyDomain,DC=company,DC=Com"

Lệnh pushprinterconnections trong Windows

Lệnh pushprinterconnections giúp đọc các thiết lập kết nối máy in mà bạn đã triển khai từ Group Policy, đồng thời triển khai hoặc loại bỏ các kết nối máy in nếu cần.

Cú pháp lệnh pushprinterconnections

pushprinterconnections <-log> <-?>

Tham số lệnh pushprinterconnections

Tham số

Mô tả

<-log>

Ghi một tệp gỡ lỗi cho mỗi người dùng vào %temp hoặc ghi nhật ký gỡ lỗi cho mỗi máy vào %windir%\temp.

<-?>

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh pushprinterconnections

Tiện ích này là để sử dụng trong startup machine hoặc kịch bản đăng nhập người dùng. Không nên chạy trong dòng lệnh (command line).

Xem thêm:

Thứ Năm, 25/10/2018 15:08
52 👨 164
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản