Lệnh relog trong Windows

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012)

Lệnh relog giúp trích xuất các bộ đếm hiệu suất (performance counter) từ các bản ghi bộ đếm hiệu suất (performance counter log) sang các định dạng khác, chẳng hạn như text-TSV (cho văn bản phân tách bằng tab), text-CSV (cho văn bản phân tách bằng dấu phẩy), nhị phân-BIN hoặc SQL.

Cú pháp lệnh relog

relog [<FileName> [<FileName> ...]] [/a] [/c <path> [<path> ...]] [/cf <FileName>] [/f {bin|csv|tsv|SQL}] [/t <Value>] [/o {OutputFile|DSN!CounterLog}] [/b <M/D/YYYY> [[<HH>:] <MM>:] <SS>] [/e <M/D/YYYY> [[<HH>:] <MM>:] <SS>] [/config {<FileName>|i}] [/q]

Tham số lệnh relog

Tham số

Mô tả

FileName [FileName ...]

Chỉ định tên đường dẫn của tệp performance counter log hiện có. Bạn có thể chỉ định nhiều tệp làm giá trị đầu vào.

-a

Chỉ định nối thêm dữ liệu về tệp kết quả đầu ra thay vì ghi đè lên. Tùy chọn này không áp dụng cho định dạng SQL.

-c path [path ...]

Chỉ định đường dẫn để truy cập vào tệp performance counter. Để chỉ định nhiều đường dẫn bộ đếm, hãy phân tách chúng bằng dấu cách và đặt các đường dẫn truy cập trong dấu ngoặc kép (ví dụ: "Counterpath1 Counterpath2").

-cf FileName

Chỉ định tên đường dẫn của tệp văn bản liệt kê các performance counter được bao gồm trong tệp relog. Bạn sử dụng tùy chọn này để liệt kê các đường dẫn bộ đếm trong tệp đầu vào, mỗi đường dẫn là một dòng. Cài đặt mặc định là tất cả các counter trong tệp log ban đầu đều được relog.

-f {bin| csv|tsv|SQL}

Chỉ định tên đường dẫn của định dạng tệp đầu ra. Định dạng mặc định là bin. Đối với một cơ sở dữ liệu SQL, tệp đầu ra sẽ chỉ định DSN! CounterLog. Bạn có thể chỉ định vị trí cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng trình quản lý ODBC để cấu hình cho DSN (Database System Name).

-t Value

Chỉ định các khoảng chia đoạn mẫu trong các bản ghi "N", bao gồm tất cả các điểm dữ liệu nth trong tệp relog.

-o {OutputFile | "SQL:DSN!Counter_Log} where DSN is a ODMC DSN defined on the system.

Chỉ định tên đường dẫn của tệp đầu ra hoặc cơ sở dữ liệu SQL nơi các counter sẽ được ghi lại.

Lưu ý: Đối với các phiên bản 64-bit và 32-bit của Relog.exe, bạn sẽ cần xác định DSN trong ODBC Data Source (64-bit và 32-bit tương ứng)

-b <M/D/YYYY> [[HH:]MM:]SS

Chỉ định thời gian bắt đầu để sao chép bản ghi đầu tiên từ tệp đầu vào. Ngày và giờ phải ở định dạng chính xác là tháng/ngày/nămgiờ:phút:giây.

-e <M/D/YYYY> [[HH:]MM:]SS

Chỉ định thời gian kết thúc sao chép bản ghi cuối cùng từ tệp đầu vào. Ngày và giờ cũng phải ở định dạng chính xác là tháng/ngày/nămgiờ:phút:giây.

-config {FileName | i}

Chỉ định tên đường dẫn của tệp cài đặt chứa tham số dòng lệnh. Sử dụng tham số -i trong tệp cấu hình làm phần giữ chỗ (Placeholder) cho danh sách các tệp đầu vào có thể được đặt trên dòng lệnh.

-q

Tuy nhiên, trên mỗi dòng lệnh, bạn không cần phải sử dụng i. Bạn cũng có thể sử dụng các ký tự đại diện như * .blg để chỉ định nhiều tên tệp đầu vào.

-y

Chỉ định bỏ qua các thông báo, bằng cách trả lời "yes" cho tất cả các câu hỏi trong khi lệnh được thực thi.

/?

Hiển thị trợ giúp tại command prompt.

Chú giải lệnh relog

Đối với định dạng đường dẫn bộ đếm (counter path):

 • Định dạng chung cho đường dẫn bộ đếm sẽ là như sau: [\ <computer>] \ <Object> [<Parent> \ <Instance # Index>] \ <Counter>] trong đó các thành phần Parent, Instance, Index và Counter của định dạng có thể chứa tên hợp lệ hoặc ký tự đại diện. Các thành phần computer, Parent, Object và Index là những tham số tùy chọn, không nhất thiết phải có mặt trên tất cả các bộ đếm.
 • Bạn xác định các đường dẫn bộ đếm để sử dụng dựa trên chính bản thân bộ đếm đó. Ví dụ, đối tượng (object) LogicalDisk có một cá thể, vì vậy bạn phải cung cấp <#index> hoặc một ký tự đại diện. Đó là lý do tại sao bạn có thể sử dụng định dạng sau: \ LogicalDisk (* / * # *) \\ *
 • Trong khi đó, đối tượng Process lại không yêu cầu một <Index>. Vì vậy, bạn có thể sử dụng định dạng sau: \ Process (*) \ ID Process
 • Nếu một ký tự đại diện được chỉ định trong tham số Parent, tất cả các cá thể của đối tượng được chỉ định phù hợp với các cá thể được chỉ định và các trường của bộ đếm sẽ được trả về.
 • Nếu ký tự đại diện được chỉ định trong tham số Instance, tất cả các cá thể của đối tượng được chỉ định và đối tượng gốc (Parent object) sẽ được trả về nếu tất cả các tên cá thể tương ứng với chỉ mục được chỉ định khớp với ký tự đại diện.
 • Nếu ký tự đại diện được chỉ định trong tên bộ đếm, tất cả các bộ đếm của đối tượng được chỉ định sẽ được trả về.
 • Các đối sánh chuỗi của một phần đường dẫn truy cập (ví dụ: pro*) sẽ không được hỗ trợ.

Đối với các tệp bộ đếm (counter files):

 • Tệp bộ đếm là các tệp văn bản liệt kê một hoặc nhiều bộ đếm hiệu suất trong nhật ký hiện có. Sao chép tên bộ đếm đầy đủ từ nhật ký hoặc kết quả đầu ra /q ở định dạng <computer> \ <Object> \ <Instance> \ <Counter>.

Sao chép các bộ đếm:

 • Khi được thực thi, lệnh relog sẽ sao chép các bộ đếm đã được chỉ định từ tất cả các bản ghi trong tệp đầu vào, và chuyển đổi định dạng nếu cần. Các đường dẫn ký tự đại diện được phép xuất hiện trong tệp bộ đếm.

Lưu các tập hợp con kết quả đầu vào:

 • Sử dụng tham số /t để chỉ định rằng các tệp đầu vào được sẽ chèn vào các tệp đầu ra trong mỗi bản ghi th. Theo mặc định, dữ liệu sẽ được relogged từ mỗi bản ghi.

Sử dụng tham số /b và /e với các tệp log:

 • Bạn có thể chỉ định rằng các bản ghi đầu ra của bạn sẽ đính kèm các bản ghi từ trước thời gian bắt đầu (nghĩa là /b) để cung cấp dữ liệu cho các bộ đếm yêu cầu các giá trị tính toán của giá trị được định dạng. Tệp đầu ra sẽ có các bản ghi cuối cùng từ các tệp đầu vào với các timestamp nhỏ hơn tham số /e (tức là kết thúc).

Sử dụng tùy chọn /config:

 • Nội dung của tệp cài đặt được sử dụng với tùy chọn /config phải có định dạng sau: <CommandOption> \ <Value>, trong đó <CommandOption> là một tùy chọn dòng lệnh và <Value> là tham số xác định giá trị của nó.

Để biết thêm thông tin về việc tích hợp relog vào các tập lệnh Windows Management Instrumentation (WMI) của bạn, hãy tham khảo mục "Scripting WMI" trên trang web Microsoft Windows Resource Kits.

Ví dụ lệnh relog

Để đặt lại mẫu nhật ký theo dõi hiện tại (existing trace log) ở khoảng thời gian cố định là 30, liệt kê các đường dẫn truy cập, tệp và định dạng đầu ra, hãy nhập:

relog c:\perflogs\daily_trace_log.blg /cf counter_file.txt /o c:\perflogs\reduced_log.csv /t 30 /f csv

Để đặt lại mẫu existing trace log ở khoảng thời gian cố định là 30, liệt kê các đường dẫn truy cập và tệp đầu ra, hãy nhập:

relog c:\perflogs\daily_trace_log.blg /cf counter_file.txt /o c:\perflogs\reduced_log.blg /t 30

Để đổi lại các existing trace log thành sử dụng cơ sở dữ liệu, hãy gõ:

relog "c:\perflogs\daily_trace_log.blg" -f sql -o "SQL:sql2016x64odbc!counter_log"

Xem thêm:

Thứ Hai, 03/12/2018 13:56
51 👨 527
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Kiến thức cơ bản