Lệnh exit trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Lệnh exit thoát khỏi chương trình Cmd.exe (trình thông dịch lệnh) hoặc tập lệnh batch hiện tại. Để biết cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần ví dụ bên dưới.

Lệnh thoát là một lệnh nội bộ và có sẵn trong tất cả các phiên bản của MS-DOS dưới đây của Microsoft:

Cú pháp lệnh exit

exit [/b] [<exitCode>]

Tham số

Tham sốMô tả
/bthoát khỏi tập lệnh batch hiện tại thay vì thoát khỏi Cmd.exe. Nếu được thực hiện từ bên ngoài một tập lệnh batch, nó sẽ thoát khỏi Cmd.exe.
exitCodeChỉ định một số. Nếu tham số /b được chỉ định, thì biến môi trường ERRORLEVEL được đặt thành số đó. Nếu bạn đang thoát khỏi Cmd.exe, thì process exit code (mã thoát khỏi quy trình) sẽ được đặt thành số đó.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Ví dụ

Để đóng trình thông dịch lệnh Cmd.exe, hãy nhập:

exit
  • Khi trong một trình thông dịch lệnh khác, lệnh exit sẽ thoát ra khỏi trình thông dịch lệnh mới và quay trở lại trình thông dịch lệnh gốc.
  • Khi nhập DOS từ Windows, lệnh exit sẽ đưa bạn trở lại Windows.
  • Nếu trong bảng điều khiển khôi phục, lệnh exit sẽ thoát khỏi bảng điều khiển khôi phục và khởi động lại máy tính.

Xem thêm:

Thứ Ba, 13/11/2018 17:41
52 👨 4.404
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản