Lệnh change port trong Windows

Lệnh change port liệt kê hoặc thay đổi ánh xạ cổng COM để tương thích với các ứng dụng MS-DOS. Để tìm hiểu các ví dụ về cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần Ví dụ bên dưới.

Chú thích

Trong Windows Server 2008 R2, Terminal Services đã được đổi tên thành Remote Desktop Services.

Cú pháp lệnh change port

change port [<PortX>=<PortY> | /d <PortX> | /query]

Tham số

Tham sốMô tả
=Ánh xạ COM <PortX> đến <PortY>.
/dXóa ánh xạ cho COM <PortX>.
/queryHiển thị ánh xạ cổng hiện tại.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Ghi chú

  • Hầu hết các ứng dụng MS-DOS chỉ hỗ trợ COM1 qua cổng nối tiếp COM4. Lệnh change port ánh xạ cổng nối tiếp đến một số cổng khác, cho phép các ứng dụng không hỗ trợ cổng COM được đánh số cao truy cập cổng nối tiếp. Việc ánh xạ lại chỉ hoạt động cho phiên hiện tại và không được giữ lại nếu bạn đăng xuất khỏi phiên và sau đó đăng nhập lại.
  • Sử dụng lệnh change port mà không có bất kỳ tham số nào sẽ hiển thị các cổng COM có sẵn và ánh xạ hiện tại của chúng.

Ví dụ

Muốn ánh xạ COM12 đến COM1 để sử dụng bởi một ứng dụng dựa trên MS-DOS, hãy nhập:

change port com12=com1

Để hiển thị ánh xạ cổng hiện tại, hãy nhập:

change port /query

Xem thêm:

Thứ Năm, 04/10/2018 11:54
52 👨 798
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản