Lệnh autochk trong Windows

Lệnh autochk chạy khi máy tính được khởi động và trước khi Windows Server 2008 R2 bắt đầu xác minh tính toàn vẹn hợp lý của một hệ thống file.

Autochk.exe là một phiên bản của Chkdsk, chỉ chạy trên các ổ đĩa NTFS và trước khi Windows Server 2008 R2 bắt đầu khởi động. Autochk không thể chạy trực tiếp từ dòng lệnh. Thay vào đó, Autochk chạy trong các trường hợp sau:

  • Nếu bạn cố gắng chạy Chkdsk trên boot volume
  • Nếu Chkdsk không thể sử dụng độc quyền volume
  • Nếu volume được xác định/gắn cờ là “dirty”

Ghi chú

[CẢNH BÁO!] Công cụ dòng lệnh Autochk không thể chạy trực tiếp từ dòng lệnh. Thay vào đó, hãy sử dụng công cụ dòng lệnh Chkntfs để cấu hình, theo cách bạn muốn Autochk chạy khi khởi động.

Bạn có thể sử dụng Chkntfs với tham số /x để ngăn Autochk chạy trên một ổ đĩa hoặc nhiều ổ đĩa cụ thể.

Sử dụng công cụ dòng lệnh Chkntfs.exe với tham số /t để thay đổi độ trễ Autochk từ 0 giây đến tối đa 3 ngày (259,200 giây). Tuy nhiên, một sự chậm trễ dài có nghĩa là máy tính sẽ không khởi động cho đến khi hết thời gian hoặc cho đến khi bạn bấm một phím để hủy Autochk.

Xem thêm:

Thứ Năm, 30/08/2018 17:45
52 👨 617
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản