Các lệnh con trong lệnh nslookup Windows (Phần 1)

Lệnh nslookup exit

Thoát nslookup.

Cú pháp

Nslookup /exit

Tham số lệnh nslookup exit

Tham số

Mô tả

{help

?}

Lệnh nslookup finger

Kết nối với máy chủ finger trên máy tính hiện tại.

Cú pháp lệnh nslookup finger

finger [<UserName>] [{[>] <FileName>|[>>] <FileName>}]

Tham số lệnh nslookup finger

Tham số

Mô tả

<UserName>

Chỉ định tên của người dùng để tìm kiếm.

<FileName>

Chỉ định tên tệp để lưu kết quả đầu ra. Bạn có thể sử dụng các ký tự lớn hơn (>) và lớn hơn hai lần (>>) để chuyển hướng đầu ra theo cách thông thường.

{help

?}

Lệnh nslookup help

Hiển thị tóm tắt ngắn về các lệnh con trong nslookup.

Cú pháp lệnh nslookup help

{help | ?}

Tham số lệnh nslookup help

Tham số

Mô tả

{help

?}

Lệnh nslookup ls

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012).

Liệt kê thông tin hệ thống tên miền Domain Name System (DNS).

Cú pháp lệnh nslookup ls

ls [<Option>] <DNSDomain> [{[>] <FileName>|[>>] <FileName>}]

Tham số lệnh nslookup ls

Tham số

Mô tả

Danh sách sau liệt kê các tùy chọn hợp lệ.

-t: liệt kê tất cả các bản ghi của loại được chỉ định. Để biết mô tả, hãy xem mục setquerytype trong các tham chiếu bổ sung (additional references).

-a: liệt kê các bí danh của các máy tính trong miền DNS. Tham số này là đồng nghĩa với -t CNAME

-d: liệt kê tất cả các bản ghi cho miền DNS. Tham số này là đồng nghĩa với -t ANY

h: liệt kê CPU và thông tin hệ điều hành cho miền DNS. Tham số này là đồng nghĩa với -t HINFO

-s: liệt kê các dịch vụ nổi tiếng của máy tính trong miền DNS. Tham số này là đồng nghĩa với -t WKS.

Chỉ định miền DNS mà bạn muốn cung cấp thông tin.

Chỉ định tên tệp để lưu kết quả đầu ra. Bạn có thể sử dụng các ký tự lớn hơn (>) và lớn hơn hai lần (>>) để chuyển hướng đầu ra theo cách thông thường.

{help | ?}

Hiển thị tóm tắt ngắn về các lệnh con trong nslookup.

Chú giải lệnh nslookup ls

Kết quả đầu ra mặc định chứa tên máy tính và địa chỉ IP của chúng. Khi kết quả đầu ra được chuyển hướng đến một tệp, các dấu băm được in cho mỗi 50 bản ghi nhận được từ máy chủ.

Lệnh nslookup lserver

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012).

thay đổi máy chủ mặc định thành Hệ thống Tên miền (DNS) đã được chỉ định.

Cú pháp lệnh nslookup lserver

lserver <DNSDomain>

Tham số lệnh nslookup lserver

Tham số

Mô tả

Chỉ định miền DNS mới cho máy chủ mặc định.

{help | ?}

Hiển thị tóm tắt ngắn về các lệnh con trong nslookup.

Chú giải lệnh nslookup lserver

Lệnh lserver sử dụng máy chủ ban đầu để tra cứu thông tin về miền DNS đã chỉ định. Điều này trái ngược với lệnh nslookup server sử dụng máy chủ mặc định hiện tại để tra cứu thông tin.

Lệnh nslookup root

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012).

thay đổi máy chủ mặc định thành máy chủ cho thư mục gốc của không gian tên miền Domain Name System (DNS).

Cú pháp lệnh nslookup root

Root

Tham số lệnh nslookup root

Tham số

Mô tả

{help | ?}

Hiển thị tóm tắt ngắn về các lệnh con trong nslookup.

Chú giải lệnh nslookup root

Hiện tại, máy chủ định danh ns.nic.ddn.mil đang được sử dụng. Lệnh này là đồng nghĩa với lserver ns.nic.ddn.mil. Bạn có thể thay đổi tên của máy chủ gốc (root server) bằng lệnh set root.

Lệnh nslookup server

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012).

Thay đổi máy chủ mặc định thành miền Domain Name System (DNS) đã được chỉ định.

Cú pháp lệnh nslookup server

server <DNSDomain>

Tham số lệnh nslookup server

Tham số

Mô tả

Chỉ định miền DNS mới cho máy chủ mặc định.

{help | ?}

Hiển thị tóm tắt ngắn về các lệnh con trong nslookup.

Chú giải lệnh nslookup server

Lệnh nslookup server sử dụng máy chủ mặc định hiện tại để tra cứu thông tin về miền DNS được chỉ định. Điều này trái ngược với lệnh nslookup lserver, sử dụng máy chủ ban đầu để tra cứu thông tin.

Lệnh nslookup set

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012).

Thay đổi cài đặt cấu hình ảnh hưởng đến chức năng tra cứu.

Cú pháp lệnh nslookup set

set <KeyWord>[=<Value>]

Tham số

Tham số

Mô tả

Xác định các tiểu lệnh có nguồn gốc từ lệnh nslookup set. Ví dụ, tập tiểu lệnh set d2 có từ khóa [no] d2.

Chỉ định giá trị thiết lập cấu hình nslookup cho mỗi tiểu lệnh.

{help | ?}

Hiển thị tóm tắt ngắn về các lệnh con trong nslookup.

Chú giải lệnh nslookup set

Sử dụng lệnh set all ở phần sau để xem danh sách cài đặt hiện tại.

Xem thêm:

Thứ Sáu, 05/10/2018 08:10
31 👨 453
0 Bình luận
Sắp xếp theo