Hàm input() trong Python

Hàm input() tích hợp sẵn trong Python cho phép người dùng nhập vào dữ liệu dạng chuỗi và trả về nội dung đã nhập. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng hàm input() trong Python.

Cú pháp hàm input()

input([prompt])

Tham số của hàm input()

Hàm input() có một tham số duy nhất prompt - đây là một chuỗi gợi ý cho người dùng nhập dữ liệu vào. Tham số này là tùy chọn có thể có hoặc không

Ví dụ:

1. Hỏi tên người dùng không có tham số prompt và in ra lời chào:

print('Nhập tên của bạn:')
x = input()
print('QuanTriMang xin chào bạn, ' + x)

Giả dụ input người dùng nhập vào là "META". Chạy chương trình, kết quả trả về là:

Nhập tên của bạn:
META
QuanTriMang xin chào bạn, META

2. Hỏi tên người dùng và in ra lời chào:

x = input('Nhập tên của bạn: ')
print('QuanTriMang xin chào bạn, ' + x)

Kết quả sau khi bạn nhập tên vào:

Nhập tên của bạn: Ngọc Vân
QuanTriMang xin chào bạn, Ngọc Vân

Thay đổi lại kiểu dữ liệu nhập vào từ input()

Như chúng ta đã nói ở trên, kiểu dữ liệu nhập vào từ input() là dạng chuỗi. Để chuyển nó sang dạng số và dùng như 1 số để tính toán thì cần kết hợp với định nghĩa dữ liệu phía bên ngoài hàm input().

👉  Tìm hiểu về Các kiểu dữ liệu trong Python

Ví dụ 1: Tính tổng 2 số do người dùng nhập vào

x = int(input('Nhập số thứ nhất: '))
y = int(input('Nhập số thứ hai: '))

print('Tổng 2 số vừa nhập là: ', x+y)

Nếu bạn nhập vào 2 số: 4 và 7 thì sẽ có kết quả như sau:

Nhập số thứ nhất: 4
Nhập số thứ hai: 7
Tổng 2 số vừa nhập là:  11

Ví dụ 2: Tính diện tích của hình chữ nhật dựa với độ dài cạnh do người dùng nhập vào

Với ví dụ này, bạn có thể đơn giản chỉ cần đưa công thức tính toán vào rồi in ra kết quả như sau:

print("Tính Diện tích hình chữ nhật bằng Python:")

x = int(input('Nhập cạnh a: '))
y = int(input('Nhập cạnh b: '))

S=x*y
print('Diện tích hình chữ nhật là: ', S)

Kết quả thu được với 2 cạnh 4 và 9 như sau:

Tính Diện tích hình chữ nhật bằng Python:
Nhập cạnh a: 4
Nhập cạnh b: 9
Diện tích hình chữ nhật là:  36

Tuy nhiên, nếu là người dùng chuyên nghiệp, bạn nên sử dụng hàm Python do người dùng tự định nghĩa để tính toán diện tích chữ nhật, phòng khi còn sử dụng lại trong một số trường hợp. Cách tính diện tích hình chữ nhật sử dụng hàm tự tạo trong Python như sau:

print("Tính Diện tích hình chữ nhật bằng Python:")

x = int(input('Nhập cạnh a: '))
y = int(input('Nhập cạnh b: '))

def DT_chu_nhat(a,b):
    S=a*b
    return S

print('Diện tích hình chữ nhật là: ', DT_chu_nhat(x,y))

Kết quả đầu ra sẽ tương tự như trên nhưng nhìn code sẽ chuyên nghiệp hơn vì bạn sẽ dần có thói quen sử dụng hàm tự tạo.

Xem thêm: Các hàm Python tích hợp sẵn

Thứ Ba, 27/09/2022 11:04
55 👨 33.929
0 Bình luận
Sắp xếp theo