Bảng tổng hợp các lệnh PowerShell cơ bản

PowerShell là một framework quản lý cấu hình và tự động hóa mạnh mẽ cho phép quản trị viên hệ thống làm việc hiệu quả hơn bằng cách tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt. Dưới đây là một số lệnh Powershell cơ bản giúp bạn tận dụng tối đa sức mạnh của công cụ này.

Các lệnh cơ bản của PowerShell

Dưới đây là danh sách lệnh - tên lệnh cmdlet: mô tả lệnh.

% - ForEach-Object: Thực hiện một thao tác đối với từng mục trong một tập hợp các đối tượng đầu vào.

 • ? - Where-Object: Chọn đối tượng từ tập hợp các đối tượng dựa trên giá trị thuộc tính của chúng.
 • ac - Add-Content: Bổ sung thêm nội dung, chẳng hạn như từ hoặc dữ liệu vào file.
 • asnp - Add-PSSnapIn: Thêm một hoặc nhiều snap-in Windows PowerShell vào phiên hiện tại.
 • cat - Get-Content: Lấy nội dung của một tập tin.
 • cd - Set-Location: Thiết lập vị trí làm việc hiện tại thành một vị trí được chỉ định.
 • chdir - Set-Location: Thiết lập vị trí làm việc hiện tại thành một vị trí được chỉ định.
 • clc - Clear-Content: Xóa nội dung của một mục, nhưng không xóa mục đó.
 • clear - Clear-Host: Xóa màn hình trong chương trình máy chủ.
 • clhy - Clear-History: Xóa các mục từ lịch sử lệnh.
 • cli - Clear-Item: Xóa nội dung của một mục, nhưng không xóa mục đó.
 • clp - Clear-ItemProperty: Xóa giá trị của thuộc tính nhưng không xóa thuộc tính.
 • cls - Clear-Host: Xóa màn hình trong chương trình máy chủ.
 • clv - Clear-Variable: Xóa giá trị của một biến.
 • cnsn - Connect-PSSession: Kết nối lại với các phiên bị ngắt kết nối
 • compare - Compare-Object: So sánh hai bộ đối tượng.
 • copy - Copy-Item: Sao chép một mục từ vị trí này sang vị trí khác.
 • cp - Copy-Item: Sao chép một mục từ vị trí này sang vị trí khác.
 • cpi - Copy-Item: Sao chép một mục từ vị trí này sang vị trí khác.
 • cpp - Copy-ItemProperty: Sao chép một thuộc tính và giá trị từ một vị trí được chỉ định đến một vị trí khác.
 • curl - Invoke-WebRequest: Nhận nội dung từ một trang web trên Internet.
 • cvpa - Convert-Path: Chuyển đổi đường dẫn từ đường dẫn Windows PowerShell sang đường dẫn nhà cung cấp Windows PowerShell.
 • dbp - Disable-PSBreakpoint: Vô hiệu hóa các breakpoint trong bảng điều khiển hiện tại.
 • del - Remove-Item: Xóa file và thư mục.
 • diff - Compare-Object: So sánh hai bộ đối tượng.
 • dir - Get-ChildItem: Lấy các file và thư mục trong ổ đĩa hệ thống file.
 • dnsn - Disconnect-PSSession: Ngắt kết nối khỏi một phiên.
 • ebp - Enable-PSBreakpoint: Bật các breakpoint trong bảng điều khiển hiện tại.
 • echo - Write-Output: Gửi các đối tượng được chỉ định tới lệnh tiếp theo trong đường dẫn. Nếu lệnh này là lệnh cuối cùng trong đường ống, các đối tượng được hiển thị trong bảng điều khiển.
 • epal - Export-Alias: Xuất thông tin về các nickname lệnh hiện được xác định vào một file.
 • epcsv - Export-Csv: Chuyển đổi các đối tượng thành một chuỗi các chuỗi được phân cách bằng dấu phẩy (CSV) và lưu các chuỗi trong file CSV.
 • epsn - Export-PSSession: Nhập lệnh từ một phiên khác và lưu chúng trong module Windows PowerShell.
 • erase - Remove-Item: Xóa file và thư mục.
 • etsn - Enter-PSSession: Bắt đầu một phiên tương tác với một máy tính từ xa.
 • exsn - Exit-PSSession: Kết thúc một phiên tương tác với một máy tính từ xa.
 • fc - Format-Custom: Sử dụng chế độ xem tùy chỉnh để định dạng đầu ra.
 • fl - Format-List: Định dạng đầu ra dưới dạng danh sách các thuộc tính trong đó mỗi thuộc tính xuất hiện trên một dòng mới.
 • foreach - ForEach-Object: Thực hiện một thao tác đối với từng mục trong một tập hợp các đối tượng đầu vào.
 • ft - Format-Table: Định dạng đầu ra dưới dạng bảng.
 • fw - Format-Wide: Định dạng các đối tượng dưới dạng bảng rộng chỉ hiển thị một thuộc tính của từng đối tượng.
 • gali - Get-Alias: Nhận các lệnh cho phiên hiện tại.
 • gbp - Get-PSBreakpoint: Lấy các breakpoint được thiết lập trong phiên hiện tại.
 • gc - Get-Content: Lấy nội dung của một tập tin.
 • gci - Get-ChildItem: Lấy các file và thư mục trong ổ đĩa hệ thống file.
 • gcm - Get-Command: Nhận tất cả các lệnh.
 • gcs - Get-PSCallStack: Hiển thị call stack hiện tại.
 • gdr - Get-PSDrive: Nhận ổ đĩa trong phiên hiện tại.
 • ghy - Get-History: Nhận danh sách các lệnh được nhập trong phiên hiện tại.
 • gi - Get-Item: Nhận file và thư mục.
 • gjb - Get-Job: Nhận các background job của Windows PowerShell đang chạy trong phiên hiện tại.
 • gl - Get-Location: Nhận thông tin về vị trí làm việc hiện tại hoặc ngăn xếp vị trí.
 • gm - Get-Member: Lấy các thuộc tính và phương thức của các đối tượng.
 • gmo - Get-Module: Lấy các module đã được nhập hoặc có thể được nhập vào phiên hiện tại.
 • gp - Get-ItemProperty: Lấy các thuộc tính của một mục được chỉ định.
 • gps - Get-Process: Nhận các tiến trình đang chạy trên máy tính cục bộ hoặc máy tính từ xa.
 • group - Group-Object: Các đối tượng nhóm có chứa cùng một giá trị cho các thuộc tính được chỉ định.
 • gsn - Get-PSSession: Nhận các phiên Windows PowerShell trên máy tính cục bộ và từ xa.
 • gsnp - Get-PSSnapIn: Nhận các snap-in Windows PowerShell trên máy tính.
 • gsv - Get-Service: Nhận các dịch vụ trên máy tính cục bộ hoặc từ xa.
 • gu - Get-Unique: Trả về các mục duy nhất từ ​​danh sách được sắp xếp.
 • gv - Get-Variable: Lấy các biến trong bảng điều khiển hiện tại.
 • gwmi - Get-WmiObject: Nhận các instance của các lớp Windows Management Instrumentation (WMI) hoặc thông tin về các lớp có sẵn.
 • h - Get-History: Nhận danh sách các lệnh được nhập trong phiên hiện tại.
 • history - Get-History: Nhận danh sách các lệnh được nhập trong phiên hiện tại.
 • icm - Invoke-Command: Chạy các lệnh trên máy tính cục bộ và từ xa.
 • iex - Invoke-Expression: Chạy lệnh hoặc biểu thức trên máy tính cục bộ.
 • ihy - Invoke-History: Chạy các lệnh từ lịch sử phiên.
 • ii - Invoke-Item: Thực hiện hành động mặc định trên mục được chỉ định.
 • ipal - Import-Alias: Nhập danh sách nickname lệnh từ file.
 • ipcsv - Import-Csv: Tạo các đối tượng tùy chỉnh giống như bảng từ các mục trong file CSV.
 • ipmo - Import-Module: Thêm module vào phiên hiện tại.
 • ipsn - Import-PSSession: Nhập khẩu lệnh từ phiên khác vào phiên hiện tại.
 • irm - Invoke-RestMethod: Gửi một yêu cầu HTTP hoặc HTTPS đến một dịch vụ web RESTful.
 • ise - powershell_ise.exe: Giải thích cách sử dụng công cụ dòng lệnh PowerShell_ISE.exe.
 • iwmi - Invoke-WMIMethod: Gọi các phương thức Windows Management Instrumentation (WMI).
 • iwr - Invoke-WebRequest: Lấy nội dung từ một trang web trên Internet.
 • kill - Stop-Process: Dừng một hoặc nhiều tiến trình đang chạy.
 • lp - Out-Printer: Gửi đầu ra đến máy in.
 • ls - Get-ChildItem: Lấy các file và thư mục trong ổ đĩa hệ thống file.
 • man - help: Hiển thị thông tin về các lệnh và khái niệm của Windows PowerShell.
 • md - mkdir: Tạo một mục mới.
 • measure - Measure-Object: Tính các thuộc tính số của các đối tượng và các ký tự, các từ và các dòng trong các đối tượng chuỗi, chẳng hạn như các file văn bản.
 • mi - Move-Item: Di chuyển một mục từ vị trí này sang vị trí khác.
 • mount - New-PSDrive: Tạo các ổ đĩa mạng được ánh xạ tạm thời và liên tục.
 • move - Move-Item: Di chuyển một mục từ vị trí này sang vị trí khác.
 • mp - Move-ItemProperty: Di chuyển thuộc tính từ vị trí này sang vị trí khác.
 • mv - Move-Item: Di chuyển một mục từ vị trí này sang vị trí khác.
 • nal - New-Alias: Tạo nickname lệnh mới.
 • ndr - New-PSDrive: Tạo các ổ đĩa mạng được ánh xạ tạm thời và liên tục.
 • ni - New-Item: Tạo một mục mới.
 • nmo - New-Module: Tạo một module động mới chỉ tồn tại trong bộ nhớ.
 • npssc - New-PSSessionConfigurationFile: Tạo một file xác định cấu hình phiên.
 • nsn - New-PSSession: Tạo kết nối liên tục đến máy tính cục bộ hoặc từ xa.
 • nv - New-Variable: Tạo một biến mới.
 • ogv - Out-GridView: Gửi đầu ra đến một bảng tương tác trong một cửa sổ riêng biệt.
 • oh - Out-Host: Gửi đầu ra đến dòng lệnh.
 • popd - Pop-Location: Thay đổi vị trí hiện tại thành vị trí gần đây nhất được đẩy vào ngăn xếp. Bạn có thể bật vị trí từ ngăn xếp mặc định hoặc từ ngăn xếp mà bạn tạo bằng cách sử dụng lệnh cmdlet Push-Location.
 • ps - Get-Process: Nhận các tiến trình đang chạy trên máy tính cục bộ hoặc máy tính từ xa.
 • pushd - Push-Location: Thêm vị trí hiện tại vào đầu ngăn xếp vị trí.
 • pwd - Get-Location: Nhận thông tin về vị trí làm việc hiện tại hoặc ngăn xếp vị trí.
 • r - Invoke-History: Chạy các lệnh từ lịch sử phiên.
 • rbp - Remove-PSBreakpoint: Xóa các breakpoint khỏi bảng điều khiển hiện tại.
 • rcjb - Receive-Job: Nhận kết quả của background job của Windows PowerShell trong phiên hiện tại.
 • rcsn - Receive-PSSession: Nhận kết quả của các lệnh trong các phiên bị ngắt kết nối.
 • rd - Remove-Item: Xóa file và thư mục.
 • rdr - Remove-PSDrive: Xóa ổ đĩa Windows PowerShell tạm thời và ngắt kết nối ổ đĩa mạng được ánh xạ.
 • ren - Rename-Item: Đổi tên một mục trong không gian tên của nhà cung cấp Windows PowerShell.
 • ri - Remove-Item: Xóa file và thư mục.
 • rjb - Remove-Job: Xóa một background job của Windows PowerShell.
 • rm - Remove-Item: Xóa file và thư mục.
 • rmdir - Remove-Item: Xóa file và thư mục.
 • rmo - Remove-Module: Xóa các module từ phiên hiện tại.
 • rni - Rename-Item: Đổi tên một mục trong không gian tên của nhà cung cấp Windows PowerShell.
 • rnp - Rename-ItemProperty: Đổi tên thuộc tính của một mục.
 • rp - Remove-ItemProperty: Xóa thuộc tính và giá trị của nó khỏi một mục.
 • rsn - Remove-PSSession: Đóng một hoặc nhiều phiên Windows PowerShell (PSSessions).
 • rsnp - Remove-PSSnapin: Loại bỏ các snap-in Windows PowerShell khỏi phiên hiện tại.
 • rujb - Resume-Job: Khởi động lại công việc bị tạm ngưng
 • rv - Remove-Variable: Xóa một biến và giá trị của nó.
 • rvpa - Resolve-Path: Giải quyết các ký tự đại diện trong đường dẫn và hiển thị nội dung đường dẫn.
 • rwmi - Remove-WMIObject: Xóa một instance của lớp Windows Management Instrumentation (WMI) hiện có.
 • sajb - Start-Job: Bắt đầu một background job của Windows PowerShell.
 • sal - Set-Alias: Tạo hoặc thay đổi nickname lệnh (tên thay thế) cho lệnh cmdlet hoặc phần tử lệnh khác trong phiên Windows PowerShell hiện tại.
 • saps - Start-Process: Bắt đầu một hoặc nhiều tiến trình trên máy tính cục bộ.
 • sasv - Start-Service: Bắt đầu một hoặc nhiều dịch vụ bị dừng.
 • sbp - Set-PSBreakpoint: Thiết lập breakpoint trên một dòng, lệnh hoặc biến.
 • sc - Set-Content: Thay thế nội dung của file bằng nội dung bạn chỉ định.
 • select - Select-Object: Chọn đối tượng hoặc thuộc tính đối tượng.
 • set - Set-Variable: Đặt giá trị của một biến. Tạo biến nếu một biến có tên được yêu cầu không tồn tại.
 • shcm - Show-Command: Tạo các lệnh Windows PowerShell trong cửa sổ lệnh đồ họa.
 • si - Set-Item: Thay đổi giá trị của một mục thành valu

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Xem thêm:

Thứ Bảy, 19/09/2020 11:17
55 👨 27.554
0 Bình luận
Sắp xếp theo