Mệnh đề GROUP BY trong SQL Server

Group by trong SQL Server được dùng để làm gì? Sau đây là mọi điều bạn cần biết về Group by SQL Server.

SQL Server là kiến thức mà mọi lập trình viên đều cần biết. Nó không phải ngôn ngữ lập trình. Nó là phương tiện giúp bạn quản lý dữ liệu hiệu quả. Mà code, dữ liệu là gốc của lập trình vì thế quản lý chúng rất quan trọng.

Học cách sử dụng SQL Server không khó. Hãy bắt đầu từ những kiến thức cơ bản nhất được giới thiệu trên Quantrimang.com. Ở bài viết này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về lệnh Group by là gì nhé!

Lệnh Group by trong SQL Server được dùng để sắp xếp dữ liệu giống hệt nhau theo các nhóm với sự trợ giúp của một số hàm khác. Ví dụ, nếu một cột cụ thể có cùng giá trị với các hàng khác nhau, thì nó sẽ sắp xếp những hàng đó vào một nhóm.

Đặc điểm nổi bật của Group by trong SQL Server

 • Mệnh đề Group by được dùng với lệnh Select.
 • Trong truy vấn này, lệnh Group by được đặt sau mệnh đề WHERE.
 • Trong truy vấn này, mệnh đề GROUP BY được đặt trước lệnh Having.

Cú pháp:

SELECT column1, column2,...columnN FROM table_name
[WHERE]
[GROUP BY column1, column2...columnN]
[HAVING]
[ORDER BY]

Mệnh đề SELECT có thể bao gồm cột được dùng với SQL GROUP BY. Vì thế, để bao gồm các cột khác trong hàm GROUP BY, dùng các hàm tổng hợp như COUNT(), MAX(), MIN(), SUM(), AVG() với những cột đó.

Đặc điểm nổi bật của GROUP BY trong SQL:

 • Được dùng để tạo thành nhóm các bản ghi.
 • Đứng sau mệnh đề WHERE nếu có và trước HAVING.
 • Có thể bao gồm một hoặc nhiều cột để tạo thành một hoặc nhiều nhóm dựa trên cột đó.
 • Chỉ các cột GROUP BY có thể được dùng bao gồm trong mệnh đề SELECT. Để dùng các cột khác trong SELECT, dùng hàm tổng hợp.

Để các bạn dễ theo dõi cách sử dụng GROUP BY trong SQL Server và tiện làm ví dụ, chúng ta sẽ sử dụng bảng dữ liệu dưới đây trong toàn bộ bài viết.

Bảng có tên Quantrimang.com, có 4 cột là IDChuyenmuc, Muccon, Chuyenmuclon, Sobai và 6 hàng như sau:


+------------+----------+-------------+-------+
|IDChuyenmuc | Muccon |Chuyenmuclon | Sobai |
+------------+----------+-------------+-------+
|  1    |SQL Server|Lap trinh  | 101  |
|  2    |Facebook |Mang xa hoi | 152  |
|  3    |Python  |Lap trinh  | 101  |
|  4    |JavaScript|Lap trinh  | 122  |
|  5    |Chrome  |Web     | 94  |
|  6    |Instagram |Mang xa hoi | 165  |
+------------+----------+-------------+-------+

Cú pháp mệnh đề GROUP BY trong SQL Server

SELECT
  bieu_thuc1, bieu_thuc2,... bieu_thuc_n, 
    ham_tong_hop (bieu_thuc)
FROM
  ten_bang
[WHERE dieukien]
GROUP BY
  bieu_thuc1,
  bieu_thuc2,...;

Tên biến hoặc giá trị biến:

 • bieu_thuc1, bieu_thuc2,... bieu_thuc_n: Biểu thức không nằm bên trong hàm tổng hợp và phải nằm trong mệnh đề GROUP BY.
 • ham_tong_hop: Có thể là các hàm như SUM, COUNT, MIN, MAX hoặc AVG.
 • ten_bang: Bảng cần lấy bản ghi từ đó, phải có ít nhất 1 bảng trong mệnh đề FROM.
 • WHERE dieukien: Tùy chọn. Đây là điều kiện mà bản ghi phải đáp ứng để được chọn.

Ví dụ - dùng hàm SUM

SELECT Chuyenmuclon, SUM(Sobai) AS "Tong"
 FROM [Quantrimang.com]
 GROUP BY Chuyenmuclon;

Ví dụ này dùng hàm tính tổng SUM để trả về tên Chuyenmuclon và tổng số bài viết (Sobai) (theo tên chuyên mục lớn).

Vì bạn đưa ra 1 cột (Chuyenmuclon) trong lệnh SELECT và không nằm trong hàm SUM nên sẽ phải dùng mệnh đề GROUP BY.

Khi đó ta có bảng kết quả trả về như sau:


+--------------+------+
| Chuyenmuclon | Tong |
+--------------+------+
|Lap trinh   | 324 |
|Mang xa hoi  | 317 |
|Web      | 94  |
+--------------+------+

Ví dụ - dùng hàm COUNT

SELECT COUNT(Chuyenmuclon), Chuyenmuclon
 FROM [Quantrimang.com]
 WHERE Chuyenmuclon = 'Lap trinh'
 GROUP BY Chuyenmuclon;

Ở ví dụ này, hàm COUNT sẽ trả về số lượng Chuyenmuccon của Chuyenmuclon Lap trinh:


+------+--------------+
|   | Chuyenmuclon |
+------+--------------+
| 3  | Lap trinh  |
+------+--------------+

Nếu không muốn lấy tên cột mà chỉ cần trả về số lượng mục con, bạn chạy lệnh sau:

SELECT COUNT(Chuyenmuclon)
 FROM [Quantrimang.com]
 WHERE Chuyenmuclon = 'Lap trinh'
 GROUP BY Chuyenmuclon;

Kết quả trả về sẽ chỉ có số 3.

Ví dụ - dùng hàm MIN

SELECT Chuyenmuclon, MIN(Sobai) AS 'So luong it nhat'
 FROM [Quantrimang.com]
 GROUP BY Chuyenmuclon;

Mệnh đề GROUP BY dùng với hàm MIN ở trên sẽ trả về Chuyenmuclon và số lượng bài ít nhất của mục lớn đó.

Kết quả sau khi dùng hàm MIN

Ví dụ - dùng hàm MAX

SELECT Chuyenmuclon, MAX(Sobai) AS 'So bai cao nhat'
 FROM [Quantrimang.com]
 GROUP BY Chuyenmuclon;

Ví dụ cuối cùng này trả về tên của Chuyenmuclon và số bài cao nhất của chuyên mục.

Kết quả sau khi chạy hàm MAX

Ví dụ - Dùng với mệnh đề HAVING

Nếu đang băn khoăn tự hỏi làm thế nào lọc kết quả sau khi nhóm, mệnh đề HAVING sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

SELECT r.name, COUNT(*) AS albums
FROM albums l, artists r
WHERE artist_id=r.id
GROUP BY artist_id
HAVING albums > 1;

Lưu ý, mệnh đề HAVING theo sau GROUP BY. Mặt khác, về cơ bản, đó là sự thay thế đơn giản cho WHERE với HAVING. Kết quả:

+------------+--------+
| name | albums |
+------------+--------+
| Pink Floyd | 2 |
| Adele | 2 |
+------------+--------+

Bạn vẫn có thể dùng điều kiện WHERE để lọc kết quả trước khi nhóm. Nó sẽ hoạt động cùng với mệnh đề HAVING để lọc sau khi nhóm:

SELECT r.name, COUNT(*) AS albums
FROM albums l, artists r
WHERE artist_id=r.id
AND release_year > 1990
GROUP BY artist_id
HAVING albums > 1;

Kết quả: Chỉ một nghệ sĩ trong cơ sở dữ liệu đã phát hành nhiều hơn 1 album sau năm 1990.

+-------+--------+
| name | albums |
+-------+--------+
| Adele | 2 |
+-------+--------+

Bài trước: Điều kiện EXISTS trong SQL Server

Bài sau: Mệnh đề HAVING trong SQL Server

Thứ Hai, 10/06/2024 02:28
449 👨 247.365
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ SQL Server