Lệnh cd trong Windows

Lệnh cd hiển thị tên hoặc thay đổi thư mục hiện tại. Nếu được sử dụng chỉ với một ký tự ổ đĩa (ví dụ: cd C:), lệnh cd sẽ hiển thị tên của thư mục hiện tại trong ổ đĩa được chỉ định. Nếu được sử dụng không có tham số, lệnh cd sẽ hiển thị ổ đĩa và thư mục hiện tại.

Chú thích: Lệnh này giống như lệnh chdir.

Cú pháp

cd [/d] [<Drive>:][<Path>]
cd [..]
chdir [/d] [<Drive>:][<Path>]
chdir [..]

Tham số

Tham sốMô tả
/dThay đổi ổ đĩa cũng như thư mục hiện tại cho một ổ đĩa.
<Drive>:Chỉ định ổ đĩa để hiển thị hoặc thay đổi (nếu khác với ổ đĩa hiện tại).
<Path>Chỉ định đường dẫn đến thư mục mà bạn muốn hiển thị hoặc thay đổi.
[..]Chỉ định rằng bạn muốn thay đổi thư mục gốc.
/?Hiển thị trợ giúp tại dấu nhắc lệnh.

Ghi chú

Nếu phần mở rộng lệnh được kích hoạt, các điều kiện sau sẽ áp dụng cho lệnh cd:

  • Chuỗi thư mục hiện tại được chuyển đổi để sử dụng cùng một trường hợp với tên trên ổ đĩa. Ví dụ: cd C: \TEMP sẽ đặt thư mục hiện tại thành C:\Temp nếu trường hợp đó xảy ra trên ổ đĩa.
  • Dấu cách không được coi là dấu phân cách, vì vậy đường dẫn có thể chứa dấu cách mà không cần kèm theo dấu ngoặc kép. Ví dụ:
cd username\programs\start menu

Cũng giống như:

cd "username\programs\start menu"

Tuy nhiên, dấu ngoặc kép là bắt buộc, nếu phần mở rộng bị vô hiệu hóa.

Để tắt phần mở rộng lệnh, hãy nhập:

cmd /e:off

Ví dụ

Thư mục gốc (root) là phần trên cùng của hệ thống phân cấp thư mục cho một ổ đĩa. Để trở về thư mục gốc, gõ:

cd\

Để thay đổi thư mục mặc định trên ổ đĩa (thư mục khác với thư mục bạn đang truy cập), hãy nhập:

cd [<Drive>:\[<Directory>]]

Để xác minh thay đổi vào thư mục, hãy nhập:

cd [<Drive>:]

Cách sử dụng lệnh cd

1. Hiển thị thư mục làm việc hiện tại

Việc hiển thị thư mục làm việc hiện tại thường không bắt buộc trên CMD. Điều này là do dấu nhắc lệnh mặc định trong CMD luôn hiển thị ổ và đường dẫn hiện tại (CWD) cùng với dấu lớn hơn (>) (code $P$G). Nhưng để đầy đủ, bài viết vẫn sẽ mô tả cách sử dụng lệnh cd cho mục đích này. Để hiển thị thư mục làm việc hiện tại, hãy thực hiện lệnh cd mà không có bất kỳ đối số nào.

Cú pháp:

cd

Hiển thị thư mục làm việc hiện tại

Rõ ràng từ đầu ra ở trên, không cần thiết phải in cwd vì nó đã được hiển thị bởi dấu nhắc lệnh. Trong suốt bài viết, C:\Users sẽ được sử dụng làm CWD.

2. Thay đổi CWD

Bạn có thể thay đổi thư mục làm việc hiện tại thành các đường dẫn khác nhau trong hệ thống. Sau đây là các tùy chọn:

Đến thư mục của ổ hiện tại

Để thay đổi thư mục làm việc, hãy thực hiện lệnh cd theo sau là đường dẫn tuyệt đối hoặc tương đối của thư mục mà bạn muốn trở thành CWD. Đường dẫn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Đường dẫn phải là một thư mục.
  • Thư mục phải tồn tại.
  • Đường dẫn có thể là tuyệt đối hoặc tương đối. Nếu một đường dẫn tương đối được sử dụng, thì đường dẫn này phải tương đối với CWD.

Cú pháp:

cd [Đường_dẫn]

Đến thư mục của ổ hiện tại

Đến thư mục của một ổ khác

Để thay đổi thư mục làm việc sang một ổ khác, hãy thực thi lệnh cd /D theo sau là đường dẫn đến một thư mục. Đường dẫn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Đường dẫn phải là tuyệt đối.
  • Đường dẫn phải chứa ký tự ổ, theo sau là ký tự ổ (DRIVE_LETTER & COLON).

Cú pháp:

cd /d [Đường_dẫn]

Đến thư mục của một ổ khác

Một cách bổ sung để thay đổi CWD sang một ổ khác mà không cần sử dụng lệnh cd là thực thi ký tự ổ theo sau bởi dấu hai chấm.

Cú pháp:

(Ký_tự_ổ):

Thay đổi CWD sang một ổ khác mà không cần sử dụng lệnh cd

Sự khác biệt giữa các lệnh cd .. và cd\ hoặc cd/ là gì?

Khi gõ lệnh cd.. hoặc cd .. (có dấu cách), thao tác này sẽ di chuyển thư mục lùi lại một thư mục, còn được gọi là thư mục mẹ. Như minh họa bên dưới, nếu bạn đang ở trong thư mục \Windows\System32, sử dụng lệnh cd.. sẽ đưa bạn trở lại thư mục Windows.

C:\Windows\System32>cd..
C:\Windows>

Mẹo:

Bạn cũng có thể nhập ba hoặc nhiều dấu chấm liên tiếp để di chuyển trở lại nhiều thư mục. Ví dụ, gõ cd... sẽ di chuyển trở lại hai thư mục.

Lệnh cd\ sẽ đưa bạn trở lại thư mục gốc của ổ hiện tại. Như hình bên dưới, nếu bạn đang ở trong cùng thư mục \Windows\System32 và gõ lệnh cd\, nó sẽ đưa bạn đến thư mục C:\.

C:\Windows\System32>cd\
C:\>

Mẹo:

Bạn cũng có thể nhập đường dẫn sau cd\. Ví dụ, để vào thư mục C:\Windows\Temp, hãy nhập: cd\windows\Temp để vào thư mục đó bất kể bạn đang ở đâu trên ổ C:.

Xem thêm:

Thứ Ba, 15/11/2022 13:58
4,116 👨 78.470
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản